Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Duurzaamheid

Ga niet/wel in beroep

De druk op de Nederlandse regering neemt toe: ga alsjeblieft niet in beroep tegen de uitspraak die de rechter eind juni deed in een civiele zaak die was aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. Volgens de rechter moet Nederland een grotere inspanning leveren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen – minimaal 25 procent in 2020 ten opzichte van ijkjaar 1990.

Dat is tenslotte wat ook Nederland zelf (let op mijn slagen om de arm) minimaal noodzakelijk acht om een redelijke kans te maken dat al te gevaarlijke opwarming wordt voorkomen.

Twittercampagne

Op Twitter wordt er met de hashtag #ganietinberoep, al maanden voor gepleit dat de staat zich bij de uitspraak neerlegt. Deze week hebben milieuorganisaties minister Kamp van Economische Zaken gevraagd om de uitspraak van de rechter ‘als een kans aan te pakken om Nederland schoner en toekomstbestendiger te maken’. Ondermeer Natuur en Milieu, Greenpeace en Milieudefensie schrijven van harte bereid te zijn om Kamp daarbij te assisteren. Zij stellen voor om het Energieakkoord onverkort uit te voeren en geven daarnaast een aantal gedetailleerde aanbevelingen om de capaciteit van kolengestookte centrales te verminderen.

Brief wetenschappers aan Rutte


Vandaag kwam daar een brief bij aan premier Rutte van 28 wetenschappers, die zich vooral bezighouden met management, beleid en duurzaamheid. Net als de milieugroepen wijzen zij erop dat de eis van de rechter nog niet eens het minimum is van wat nodig is om gevaarlijke opwarming te voorkomen:

‘De verschillende wetenschappelijke monitoringsystemen die de voortgang van het mondiale klimaatbeleid evalueren, laten zien dat de huidige beleidsplannen van de EU en van Nederland tekortschieten. Ook de door de rechter opgelegde eis van 25% emissiereductie in 2020 brengt Nederland nog niet op koers van een evenredige bijdrage aan de tweegradendoelstelling.’

Volgens hen is wat de rechter eist heel goed haalbaar. De energie-efficiency van woningen en kantoren kan verbeterd worden en vergisting van mest kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van met name methaan in de landbouw, om maar eens twee voorbeelden te noemen. Met een van de ondertekenaars van de brief, Kornelis Blok van Ecofys, een consultancy voor duurzame energie, heb ik eerder een artikel geschreven over de mogelijkheden. Zijn conclusie was op basis van een eerste, snelle scan van de mogelijkheden, dat het zeker haalbaar is…

‘Maar het zal niet eenvoudig worden. Het lastigste is dat alles tegelijkertijd moet gebeuren als je het binnen vijf jaar wilt realiseren.’

Henri Bontenbal, consultant duurzaamheid en vernieuwing, stelde op Twitter overigens de vraag of het niet verstandig zou zijn het juridische pad helemaal uit te lopen, nu we toch al op de helft zijn. De oproep om niet is beroep te gaan beschouwt hij als een oproep om de juridische robuustheid van de uitspraak niet te testen. Zijn conclusie: #gawelinberoep.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.