Brieven

Probleem is aanbesteding

Was in de aanbestedingscommissie wel plaats voor mensen met kennis van zaken? Of is onze overheid ook na dit ongeluk nog van mening dat zij bij de aanbesteding van grote openbare werken alleen maar op de prijs hoeft te letten?

In het Alphense hijsdrama heeft het Openbaar Ministerie aangekondigd een strafrechtelijk onderzoek te gaan instellen tegen de drie personen die verantwoordelijk gehouden worden voor de rampzalige uitkomst van dit karwei. Dat wordt gemakkelijk scoren. De kraandrijvers hadden de verantwoordelijkheid voor het hijsen vanaf veel te smalle en niet-gekoppelde pontons nooit mogen aanvaarden. Zij hadden dienst moeten weigeren. De aannemer heeft de verantwoordelijkheid genomen voor een te risicovolle werkwijze waar de ondeskundigheid vanaf droop. Natuurlijk moeten deze direct-betrokkenen worden aangesproken op hun handelen. Maar er moet nadrukkelijk ook gekeken worden naar de rol van de aanbestedingscommissie en vooral de samenstelling daarvan. Zaten daar voornamelijk boekhouders en cententellers in? Is onze overheid nog steeds van mening dat ‘marktwerking’ de inbreng van inhoudelijk deskundigen in de eigen gelederen overbodig maakt?

Landbouw

Duurzame boer de toekomst

De melkprijs zakt fors onder de 30 cent per kilo, Nederland overschrijdt het fosfaatplafond, worstelt met een nitraatoverschot, de beoogde weidegang van koeien blijft achter en met de natuur in het boerenland gaat het dramatisch slecht; de weidevogelstand bereikt een historisch dieptepunt.

Boeren roeren zich heftig. Naast deze economische crisis is er een ecologische crisis. Een moment om te stoppen met het oude ‘medicijn’ van schaalvergroting en intensivering. Tijd voor drastische stappen naar een ecologisch duurzame landbouw. Niettemin wordt gepleit voor nog verdere intensivering en schaalvergroting in de melkveehouderij.

Met zulke maatregelen krijgt de natuur op het platteland opnieuw klappen. Er zullen er nog minder vlinders, bijen en weidevogels te vinden zijn in de Nederlandse weilanden. En minder boeren.

Staatssecretaris Dijksma pleit terecht voor natuurinclusieve landbouw. Voor Vogelbescherming is dat een melkveehouderij met een relatief extensieve en grondgebonden bedrijfsvoering die ook weidevogels en weidegang een kans blijft bieden. Veel Nederlandse melkveehouders laten zien dat dat kan. En ze hebben grootschalig geïnvesteerd in een hogere productie. Hen treft geen blaam voor de achteruitgang van de weidevogels of het overschrijden van mestnormen. Helaas staan ook deze boeren onder druk. Ze verdienen de volle steun vanuit het hele ‘melkveld’. Zij zijn al met de vernieuwing naar de noodzakelijke duurzame landbouw begonnen. Zij zijn de toekomst. Een toekomst vol bloemen, vlinders, weidevogels en gezonde producten.

Kees de Pater Hoofd communicatie Vogelbescherming Nederland

Correcties en aanvullingen

Henk Jan Out

In de auteursnoot bij Duur medicijn vooral door duur onderzoek (3/8, p. 16) stond dat Henk Jan Out ‘bijz. hoogl. bij de Saal v. Zwanenberg Stichting’ is. Hij is bijzonder hoogleraar farmaceutische geneeskunde (Radboud UMC).

    • Gooitzen Zitman
    • Kees de Pater