Het gaat slecht met de grutto’s, scholeksters en veldleeuweriken

Het gaat slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. Het aantal grutto’s, scholeksters, veldleeuweriken en graspiepers is sinds de jaren negentig fors afgenomen.

Een scholekster langs de kust bij Holwerd. Foto ANP / Catrinus van der Veen

Het gaat slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. Het aantal grutto’s, scholeksters, veldleeuweriken, slobeenden en graspiepers is sinds de jaren negentig fors afgenomen. Alleen de populatie kuifeenden nam toe, zo blijkt uit cijfers van het CBS en Sovon Vogelonderzoek Nederland.

De gruttostand is sinds 1990 gehalveerd en het aantal scholeksters en veldleeuweriken is sindsdien met 60 procent afgenomen. Van de kievit en gele kwikstaart blijven de populaties tot de eeuwwisseling nog op peil en de tureluur neemt in die periode zelfs wat toe. Maar ná de eeuwwisseling is ook bij deze soorten een daling te zien, constateert het CBS.

Schaalvergroting en landbouw

Het verdwijnen van weidevogels heeft te maken met onder meer de schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Zo gaan er veel nesten en kuikens verloren doordat er steeds vroeger en vaker gemaaid wordt. De weidevogelstand wordt ook negatief beïnvloed door de verschuiving in de landbouw van “gevarieerde, vochtige, kruidenrijke hooilanden” naar gedraineerde percelen met slechts één of twee soorten gras. Die zijn makkelijker machinaal te bewerken en leveren een hogere grasproductie op. Maar daardoor is er minder voedsel, dekking en rust voor weidevogels.

Weidevogelpopulatie-1990-2014-15-08-04

De weidevogelstand staat ook onder druk door roofdieren. “Soorten als de buizerd, bunzing, vos en egels hebben - naast veel andere prooien en aas - ook weidevogels op het menu staan”, aldus het CBS.

Lees ook: ‘Koeienexplosie bedreigt weidevogels’. Bedreigt de koe de tureluur? Vorige week checkte Next deze bewering van de Vogelbescherming.
    • Marije Willems