BRIEVEN

None
Illustratie Cyprian Koscielniak

Schijnrust door medicatie

Jean-Jacques Suurmond waarschuwt maandag in Brieven (13/7) de eigen angsten rond dementie niet op de patiënt te projecteren. De zieke zit immers „meestal vredig in zijn of haar stoel”.

De heer Suurmond zal als geestelijk verzorger in een verpleeghuis vast wel weten hoeveel medicatie daar doorgaans voor nodig is. Dat ontkennen, toont eens te meer aan hoe machteloos we (nog) zijn in de strijd tegen deze wrede ziekte.

Bevrijders

Schaamteloos geld vragen

Wat schaamteloos van Frankrijk om zelfs maar te spelen met de gedachte aan invoerrechten over het meegebrachte oorlogsmaterieel van de Amerikaanse bevrijders (Brieven, 13/7). Alsof Amsterdam toeristenbelasting zou claimen van zijn Canadese bevrijders! Goed dat er brievenschrijvers zijn die ons herinneren aan zulke saillante details.

Frans Baneke

Europa

Democratie kan nooit van bovenaf

Moreel geladen begrippen verduisteren discussies over Europa. Een voorbeeld geeft de krant waarin, in kolommen naast elkaar, Fresco en Verhofstadt allebei op de falende Europese democratie wijzen (15/7).

De eerste bedoelt daar het verzwakkende draagvlak en dus de legitimatie voor een Europese besluitvorming mee. De tweede het gebrek aan superieure Europese instituties die hun gezag aan nationale ‘parlementen’ kunnen opleggen.

De oplossingen vanuit beide concepten liggen voor de hand: terug naar de Europese burgers, versus vooruit naar meer institutioneel gezag op hoger niveau. Met zo’n conceptueel contrast wordt een discussie bizar. Degenen die juist vooruit willen, hebben doorgaans weinig op met het verleden. Dat zou verloren tijd zijn. En kan dat zijn, maar is het niet als het verleden waarschuwt voor het maken van ernstige fouten.

In dit geval is de les dat democratie die institutioneel en van bovenaf werd opgelegd, zelden of nooit die democratie heeft verwezenlijkt. Zoals bij de staten die door koloniale machten ‘bij verdrag’ voor de bewoners van een willekeurig afgebakend grondgebied ingesteld en opgetuigd werden met grondwetten en parlementen. Democratie blijft daar grotendeels theorie en retorica.

Democratie kan alleen bestaan, als ze van onderaf opgroeide tot een politieke gemeenschap, die door schade en schande de kunst van overleg heeft geleerd en de noodzaak van solidariteit heeft ervaren. En die beseft dat minderheden nooit overruled mogen worden.

Deze week hebben we het trieste schouwspel mogen zien van een besluitvorming die bij voorbaat deze historische lessen meent te kunnen overstijgen.

En die daarmee een vooruitblik geeft op een mandarijnendemocratie die op den duur het wezen van de politieke cultuur in Europa zal uithollen en daarmee ten gronde dreigt te richten.

Pieter H. van der Plank

Zwanger onder toezicht

Schakel eerst de familie in

Meer (gedwongen) hulp aan zwangere vrouwen in de eerste fase van hun zwangerschap, als zij zich risicovol gedragen tijdens die zwangerschap of als zij in risicovolle omstandigheden verkeren. Dat bepleit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in het recente advies ‘Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid’.

De Raad adviseert de ondertoezichtstelling (OTS) van een nog niet geboren kind expliciet in de wet op te nemen. De RSJ noemt het netwerk van vier hierbij betrokken partijen: het nog niet geboren kind, de ouders, de professionals en de overheid.

Een in de praktijk belangrijke vijfde partij wordt door de RSJ vergeten: familie, vrienden en andere bekenden die zich ook zorgen maken om moeder/ouders en het nog niet geboren kind. In de Jeugdwet (artikel 4.1.2.) is het recht op het familiegroepsplan opgenomen. Dit betekent dat zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader de jeugdhulpaanbieder respectievelijk de gecertificeerde instelling verplicht is ouders als eersten de mogelijkheid te bieden zelf een familiegroepsplan op te stellen.

Dit geeft alle vijf partijen kans om vóór ingrijpen duurzame oplossingen te bedenken voor de risico’s. Onderzoek laat zien dat het betrokken netwerk, hoe klein en kwetsbaar ook, prima in staat is om samen veilige oplossingen te bedenken voor zowel de moeder als het ongeboren kind.

Juist in de maanden voor de geboorte, zo vroeg mogelijk, een sterke kring vormen rond de moeder en het ongeboren kind, levert een veilige en duurzame basis op waarmee meer traumatische manieren van ingrijpen kunnen worden voorkomen. Maak gebruik van deze kans.

Hedda van Lieshout Bestuurder stichting Eigen Kracht Centrale

Anja Smits Jeugdrechtadvocaat Amstelveen

Griekenland

La Grèce Contemporaine

Ik heb er even La Grèce Contemporaine van Edmon About (Hachette, 1858) op nageslagen. Een paar citaten (eigen vertaling, pp. 297-301):

„Griekenland is het enige bekende land dat sinds zijn geboorte compleet bankroet is [...]

Om haar solvabiliteit te garanderen hebben de protectoraatlanden (les puissances protectrices) Griekenland buitenlandse leningen ter beschikking moeten stellen [...] Zelfs wanneer de drie protectoraatlanden hun betalingen onbeperkt zullen continueren, zal Griekenland er niet beter van worden. Haar uitgaven zullen niet gedekt worden door haar middelen [...]

De belastingplichtigen doen wat de boeren doen: ze betalen niet [...] De rijke eigenaren, invloedrijke personen, hebben de middelen om de Staat te frustreren, hetzij door ambtenaren te kopen, hetzij door ze te intimideren. De ambtenaren, onderbetaald, niet zeker van hun toekomst en zeker te worden vervangen bij de eerste ministeriële wissel, trekken zich niets aan van de belangen van de Staat.

Alle Grieken kennen elkaar goed en houden een beetje van elkaar: ze kennen amper dat abstracte wezen dat we de Staat noemen en van die laatste houden ze helemaal niet.

Tot slot, de belastingambtenaar is op zijn hoede: hij weet dat je niemand moet ergeren, dat er slechte stukken zitten op de weg naar huis, en dat een ongeluk zo is gebeurd.”

Arthur Wassenberg

Apothekers

Hoeft toch niet in de krant

Die arme apothekers, de klanten snappen er niets van. Ik heb van alles geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over de terhandstellingskosten (kosten voor de dienstverlening van de apotheek). Volgens mij werden eerder alle kosten van medicijnen vergoed. Waar dat bedrag uit opgebouwd was wist ik inderdaad niet. Maar wil ik dat weten?

Ik betaal nu van mijn eigen bijdrage ruim 6 euro per recept. De IZZ gaf me uiteindelijk antwoord: het bedrag is een tegemoetkoming voor de apothekers, die met de dwingende eis van de zorgverzekering om het goedkoopste middel te leveren hun winstmarge verloren. Het bedrag is dus ingesteld ten behoeve van de apothekers. Dan moeten ze de vragen van de klanten maar op de koop toe nemen. De gouden jaren zijn voorbij voor de apothekers. Ik heb echt wel begrip voor al het gedoe dat op ze afkomt met het nieuwe zorgverzekeringssysteem. Vaak zie ik dat er bij de apotheek gedoe is rond medicatie. Vaak boze mensen aan de balie. Niet leuk, maar daarover gaan klagen in de media? Een beetje raar.

Judith Petri

Trevor Horn

Genie in geluidstechniek

Mooie recensie over Trevor Horn als de (ondergewaardeerde) producer van ‘foute’ jaren 80 popmuziek (Trevor Horn: Karaoke van Hits, 14/7).

Een aanvulling: de klasse van Horn zit hem in de combinatie van goede muziek en fantastische geluidstechniek. Wat de avond juist zo bijzonder maakte, is dat Horn liet zien dat hij ook buiten de studio deze kunst nog altijd tot in de puntjes beheerst.

Bart Tabingh Suermondt

  • Joke Hoeksema
  • Frans Baneke
  • Pieter H. van der Plank
  • Hedda van Lieshout
  • Anja Smits
  • Arthur Wassenberg
  • Judith Petri
  • Bart Tabingh Suermondt