Bijklussen in de bijstand moet natuurlijk wel lonen

Als bijstandsgerechtigden iets verdienen worden ze voor datzelfde bedrag gekort op hun uitkering. Werken loont dan niet, menen econometrist Sjir Hoeijmakers en politicoloog Alexander de Roo.

Het is goed dat in het nieuwe belastingplan belasting van arbeid naar consumptie wordt verschoven. Maar helaas blijft in dit plan een belangrijke maar verborgen belastingschijf buiten beschouwing: de schijf met een tarief van ongeveer 100 procent voor mensen met de laagste lonen, beter bekend als de ‘armoedeval’.

Wie vanuit een bijstandsuitkering een baan vindt, moet iedere verdiende euro terugbetalen door korting op zijn uitkering. Daarnaast verdwijnt ook het recht op toeslagen en andere regelingen. Dit betekent dat deze nieuwe werknemers er in sommige gevallen op áchteruit gaan in inkomen wanneer zij betaald gaan werken. De wig – het verschil tussen wat een werkgever betaalt en wat een werknemer hier netto aan overhoudt – is dan ook nergens zo groot als voor mensen met een laag inkomen. Praktisch gezien betalen deze mensen een belastingtarief van om en nabij de 100 procent over hun eerstverdiende euro’s. Werken loont dus niet voor mensen met een bijstandsuitkering.

In letterlijke zin betalen bijstandsgerechtigden natuurlijk geen belasting: zij ontvangen juist een toelage van de overheid. Ook wordt een groot deel van hun inkomen niet via de Belastingdienst maar via de sociale dienst afgehandeld. Deze groep wordt daardoor meestal vergeten wanneer we het over belastingen op arbeid hebben. In de praktijk gelden hier echter dezelfde economische en maatschappelijke overwegingen. Het tarief van 100 procent in deze verborgen ‘eerste schijf’ heeft bijvoorbeeld evengoed een effect op het arbeidsaanbod als het tarief van 42 procent in de schijf waar nu een verlaging naar 40 procent wordt overwogen. Daarom is het juister om de armoedeval als een belastingprobleem te zien en ook als zodanig te behandelen. Nu zijn er twee manieren om iets aan de armoedeval te doen. De eerste is het verlagen van het inkomen van mensen die geen werk hebben. Maar uitkeringsgerechtigden kunnen nu al nauwelijks rondkomen. Bovendien neemt dit de armoedeval niet echt weg, maar je verkleint alleen het ‘inkomensgebied’ waarvoor het tarief van 100 procent geldt.

De tweede en meer wenselijke manier om de armoedeval aan te pakken is het verlagen van het tarief van 100 procent zelf. Dit is het gemakkelijkst en meest transparant te regelen wanneer de Belastingdienst over alle inkomensregelingen gaat. We spreken dan van een ‘negatieve inkomstenbelasting’. Dat wil zeggen dat iedereen afhankelijk van zijn bruto-inkomsten belasting betaalt (‘positieve inkomstenbelasting’) of een aanvulling op zijn inkomsten ontvangt (‘negatieve inkomstenbelasting’). Het tarief van 100 procent kan vervolgens – eventueel stapsgewijs – teruggebracht worden tot een redelijker percentage.

In ons huidige systeem worden uitkeringen niet door de Belastingdienst, maar door de sociale dienst en het UWV uitbetaald. Toeslagen en bijbehorende controles horen wel tot de taken van de Belastingdienst. Deze spreiding van inkomensregelingen zorgt voor dubbel werk, extra uitvoeringskosten en ondoorzichtigheid. De voor de hand liggende oplossing is het inkomensdeel van de sociale zekerheid bij de Belastingdienst onder te brengen in de vorm van negatieve inkomstenbelasting. Zo is de armoedeval gemakkelijk en transparant aan te pakken, en wordt bovendien het gehele systeem goedkoper en transparanter.

Het tarief van 100 procent kan ook binnen de kaders (en complexiteit) van ons huidige systeem worden verlaagd. Dat kan door bijverdienen naast een uitkering tot op zekere hoogte mogelijk te maken. Verschillende gemeenten in Nederland, bijvoorbeeld Tilburg, Groningen en Wageningen, hebben plannen om hiermee te experimenteren. Zij ontlenen hun voornemens aan de denkrichting van het ‘basisinkomen’ – een vast onvoorwaardelijk bedrag per maand voor iedere inwoner waarbij bijverdienen onbeperkt mogelijk is.

Maar wat deze experimenten ook zullen uitwijzen, de armoedeval blijft in essentie een belastingvraagstuk en verdient aandacht bij het opstellen van een nieuw belastingplan. We doen dan ook een dringende oproep aan de onderhandelende partijen VVD, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP om het ‘vergeten’ belastingtarief van 100 procent aan te pakken.

    • Sjir Hoeijmakers
    • Alexander de Roo