Deel artsen wil patiënt met ongezonde leefstijl niet behandelen

Ruim 40 procent van de medisch specialisten wil het recht hebben een behandeling te weigeren aan mensen die zorg nodig hebben door hun ongezonde levensstijl. Dat blijkt uit onderzoek van het programma Brandpunt en de Federatie Medisch Specialisten. Zij ondervroegen 1.500 artsen, een dwarsdoorsnede van specialisten in ziekenhuizen.

In de praktijk worden al geregeld voorwaarden gesteld aan een operatie. Zo kan een arts patiënten vragen te stoppen met roken voordat een IVF-behandeling begonnen wordt. Of een behandeling kan om medische redenen worden geweigerd, bijvoorbeeld omdat een patiënt een zware operatie lichamelijk niet aankan. Maar uit dit onderzoek blijkt dat een groot deel van de artsen wil dat er een formele mogelijkheid komt om behandelingen van patiënten met een ongezonde leefstijl te weigeren. Eenderde van de artsen geeft aan dit recht ook daadwerkelijk te zullen gebruiken als de aandoening het gevolg is van ongezond leven.

Marcel Daniëls, bestuurder bij de Federatie en zelf cardioloog, geeft aan dat het niet de bedoeling is zorg te onthouden aan patiënten die in acuut levensgevaar verkeren; zij worden altijd geholpen. Daniëls: „Het is een belangrijk signaal dat dokters aangeven niet zomaar een ingreep te doen. Ze willen mensen echt beter maken en daar komt meer bij kijken dan een operatie of behandeling.”

Van de geënquêteerden denkt 37 procent dat de kosten van de zorg dalen als artsen deze vrijheid krijgen. Het grootste deel van de artsen vindt dat ze de patiënt moeten voorlichten over de gevolgen van ongezond leven en dat dit ook een taak van de overheid is.

Over de vraag of zorg weigeren in strijd is met de artseneed laat artsenfederatie KNMG weten dat „artsen nooit een behandeling zullen weigeren vanwege iemands leefstijl, maar ze kunnen en moeten dit soms wel doen als iemand door deze leefstijl in een medische situatie verkeert waardoor een bepaalde behandeling medisch onverantwoord is”.