Ik zweer/beloof dat ik mijn functieinteger enzorgvuldig zal uitoefenen.Ik zweer/beloof dat ik eenzorgvuldige afweging zal maken tussen allebelangen die bij de onderneming betrokken zijn, te weten die van deklanten, deaandeelhouders, dewerknemers en desamenleving waarin de onderneming opereert.Ik zweer/beloof dat ik in die afweging hetbelang van deklantcentraal zalstellen en deklant zo goed mogelijk zal inlichten.Ik zweer/beloof dat ik mij zalgedragen naar dewetten, dereglementen en degedragscodes die op mij van toepassing zijn.Ik zweer/beloof dat ikgeheim zalhouden wat mij istoevertrouwd.Ik zweer/beloof dat ikgeen misbruik zal maken van mijn kennis.Ik zweer/beloof dat ik mijopen entoetsbaar zalopstellen en ik ken mijnverantwoordelijkheid voor desamenleving.Ik zweer/beloof dat ik mij zal inspannen om hetvertrouwen in de financiële sector tebehouden en tebevorderen.Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! /Dat verklaar en beloof ik! En het had zo’n bijzondere dag moeten zijn

Vandaag voert Nederland een eed voor bankiers in, waarin ze verklaren dat ze zich gedragen. Overtredingen worden bestraft.

None
Beeld en bewerking NRC next

Net vandaag had in het teken moeten staan van vertrouwen in de bankwereld. Om 9.00 uur vanochtend luidt een gongslag op de Amsterdamse beurs namelijk het tuchtrecht voor bankiers in. Binnen een jaar moeten 90.000 bankmedewerkers een eed afleggen.

En dat zijn niet alleen de mannen in krijtstrepen, maar ook de secretaresses en de ICT’ers: iedereen die een contract heeft bij een bank, zelfs uitzendkrachten en consultants. Alleen voor schoonmaak en catering geldt een uitzondering, want die hebben niets met bankieren te maken.

De tekst van de eed luidt als volgt:

Ik verklaar dat ik mijn functie als bankier integer en zorgvuldig zal uitoefenen.

Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de bank betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de bank opereert.

Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten.

Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als bankier van toepassing zijn.

Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik maak geen misbruik van mijn bancaire kennis.

Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het bankwezen te behouden en te bevorderen.

Ik zal zo het beroep van bankier in ere houden.

Bankmedewerkers kunnen kiezen uit de eed of de belofte, door te eindigen met respectievelijk ‘zo waarlijk helpe mij God almachtig!’ of ‘dat verklaar en beloof ik’.

Nederland is het eerste land dat de eed invoert. Geestelijk vader is Hans Ludo van Mierlo (68). Van Mierlo, voormalig journalist en hoofd voorlichting van de Tweede Kamer, werkte vanaf 1986 meer dan twintig jaar in de bankenwereld. De bankierseed lanceerde hij in zijn boek Gepast en ongepast geld dat in 2008 verscheen, vlak vóór de crisis losbarstte.

Vervolgens werden ABN Amro en Fortis genationaliseerd voor meer dan 30 miljard euro en kreeg ING een kapitaalinjectie van 10 miljard. De Nederlandse Vereniging van Banken riep een commissie in het leven (Adviescommissie Toekomst Banken) die constateerde dat ‘de klant weer centraal moet staan’.

Een van de adviezen van die commissie werd ontleend aan Van Mierlo’s boek: een bankierseed voor alle bankmedewerkers, om zo het vertrouwen te herstellen. De banken zetten de eed in hun gedragscode. Minister Dijsselbloem van Financiën zorgde ervoor dat die wettelijk verplicht werd. Overigens geldt de bankierseed via een andere wet al langer voor de top van de banken: bestuur en commissarissen. Die hebben hem al afgelegd.

Vanaf vandaag kan een bankmedewerker voor de stichting Tuchtrecht Banken worden gesleept, als hij de eed schendt. Zowel consumenten als bedrijven kunnen via de website van de stichting een klacht indienen. Een onafhankelijke tuchtcommissie oordeelt er vervolgens over. Mogelijke straffen zijn het verplicht volgen van een opleiding, een berisping, een boete (maximaal 25.000 euro) en een beroepsverbod van maximaal drie jaar. Bankmedewerkers hebben tot 1 april 2016 om de eed af te leggen.

    • Camil Driessen