De Grote Geschiedenis Quiz

Wat was operatie Mongool?

A. Stalins poging in de jaren dertig Mongolië te confisqueren door op de steppen collectieve boerderijen te vestigen.

B. Het euthanasieprogramma van de nazi’s op geestelijk gehandicapten, begin jaren veertig.

C. Het offensief van China in Tibet midden jaren vijftig, waarbij de dalai lama moest vluchten.

D. De oprichting van een maoïstische partij door de BVD in de jaren zeventig om zo de communistische beweging intern te verdelen.

De Verklaring van de Rechten van de Mens en Burger is een fundamentele tekst over democratie en vrijheid. Bij welke gelegenheid werd de verklaring uitgevaardigd?

A. Bij het opstellen van de Magna Carta in 1215.

B. Door de Nationale Grondwetgevende Vergadering tijdens de Franse Revolutie in 1789.

C. Tijdens de eerste Algemene Vergadering van de Volkenbond in 1920.

D. Op de oprichtingsconferentie van de Verenigde Naties in 1945.

Wat was ‘Naatje op de Dam’?

A. De openbare wurging van ‘Naetalie’ op de Dam, het achttienjarige meisje dat Rembrandt schetste toen zij ter dood was gebracht voor moord.

B. Het monument voor de Tiendaagse Veldtocht dat tot 1914 op de Dam stond.

C. Een beroemd café naast Krasnapolsky, waar in de jaren 1930 mannen met mannen en vrouwen met vrouwen mochten dansen.

D. De plek op de Dam waar hippies aan het einde van de jaren zestig in de openlucht bivakkeerden.

Het door Frédéric Bartholdi ontworpen beeld ‘Liberty Enlightening the World’ werd in de negentiende eeuw door Frankrijk aan de Verenigde Staten geschonken. Welke uitspraak over dit beeld is waar?

A. De vrouwenfiguur is een verwijzing naar de Franse ‘Marianne’.

B. Na inspanningen van Joseph Pulitzer werd de kroon op het hoofd betaald door de Amerikaanse bevolking.

C. Het beeld werd in één stuk vervoerd van Frankrijk naar Amerika, de grootste logistieke onderneming van de negentiende eeuw.

D. Bartholdi had eerder eenzelfde ontwerp gemaakt voor Egypte, om als vuurtoren te dienen bij het Suezkanaal.

De officiële Duitse Dag der Eenheid wordt op 3 oktober gevierd. De Berlijnse Muur viel echter op 9 november. Waarom werd er niet voor deze dag gekozen als Duitse Dag der Eenheid?

A. 3 oktober was de verjaardag van Bismarck, de Duitse Vader des Vaderlands.

B. De Kristallnacht vond plaats op 9 november 1938, en ook de Hitlerputsch; daarom werd deze datum ongeschikt bevonden.

C. Er waren doden gevallen bij de val van de Muur; daarom achtte de Duitse regering de datum niet gepast.

D. Op 9 november 1958 werd de EEG opgericht; de Europese Unie wilde niet dat de Duitse eenwording op die dag zou worden gevierd.

Wat was de Amerikaanse ‘War of Currents’?

A. Een conflict over de elektrische stroomstandaard in de negentiende eeuw, waarin Thomas Edison een grote rol speelde.

B. Een ruzie in de onderwereld tussen Al Capone en een concurrent over het illegaal drukken van geld.

C. Verdeeldheid binnen de Amerikaanse Senaat over de afschaffing van het kiesmannensysteem in de jaren 1960.

D. Protest van de slachtoffers van de overstroming in New Orleans door orkaan Katrina tegen de wijze waarop de schade werd afgehandeld.

Willem I was tussen 1802 tot 1806 al eens regerend vorst geweest, namelijk van het Duitse Fulda. Van wie ontving hij dit prinsbisdom?

A. Van de paus: Willem stond bekend om zijn affiniteit met het katholicisme.

B. Van de Pruisische koning, die medelijden had met zijn landloze neef en zwager.

C. Van de gezamenlijke Duitse vorsten, door Napoleon gedwongen een

schadeloosstelling voor de Oranjevorst te organiseren.

D. Van de Engelse koning George III die genoeg had van de balling in zijn land.

In het Midden-Oosten zijn veel kleine kleifiguurtjes gevonden in de vorm van schijfjes, tolletjes, piramides, cilinders etc., zie de afbeelding hier rechtsonder. Ze worden tokens genoemd. Wat zijn het?

A. Betaalmiddelen.

B. Voorlopers van het spijkerschrift.

C. Onderdelen van een populair

dobbelspel.

D. Kralen.

Wat was de ‘nachtwakersstaat’?

A. Een staat waarin de overheid zich zo min mogelijk bemoeit met maatschappij en economie.

B. De negentiende-eeuwse ‘buurtpolitie’ die in gevaarlijke buurten de orde moest bewaken.

C. Een loge van de vrijmetselaars.

D. Een groep christenen die probeerde bezoekers van prostituees tegen te houden.

Wie zei over wie: ‘Sinterklaas bestaat, daar zit hij, achter de tafel’?

A. Minister-president Colijn over de Engelse president Neville Chamberlain, na zijn appeasementpolitiek in München in 1938.

B. Hans Wiegel over Joop den Uyl, naar aanleiding van het uitgavenbeleid van de PvdA in 1972.

C. Matthijs van Nieuwkerk over omroep-Sinterklaas Bram van der Vlugt, na de overdracht van zijn functie aan Stefan de Walle in 2011.

D. Geert Wilders over Mark Rutte, naar aanleiding van de uit de hand gelopen verbouwing van Huis ten Bosch in 2012.

Waarom zijn in Nederland naar verhouding zo weinig heksen veroordeeld?

A. Door de snelle opkomst van de wetenschap bestond hier al snel een sceptische houding ten opzichte van hekserijbeschuldigingen.

B. Er heerste hier een grote mate van religieuze tolerantie en weinig onvrede vanwege een bloeiende economie.

C. Doordat ‘heksen’ konden worden gewogen in de heksenwaag, werden de meesten onschuldig bevonden.

D. Mensen die van hekserij werden beschuldigd konden ontkomen aan een rechtszaak door een jaar in het rasphuis te gaan werken.

Wat hield de Monroedoctrine in?

A. Amerika hielp Zuid-Amerikaanse landen economische stabiliteit te bereiken.

B. Amerika bood steun aan alle landen die zich bedreigd voelden door de Sovjet-Unie.

C. Amerika tolereerde geen Europese inmenging op het westelijk halfrond.

D. Amerikaanse presidenten mochten geen buitenechtelijke relaties hebben.

Waarom weigerde de Franse regering tot 1920 om Duitse krijgsgevangenen uit de Eerste Wereldoorlog te repatriëren?

A. Omdat men uit was op vergelding voor het nog steeds gevangenzetten van Franse soldaten in Afrika na de wapenstilstand.

B. Omdat Frankrijk bang was dat Duitsland met terugkerende strijdkrachten een nieuw leger zou vormen.

C. Omdat Frankrijk dringend behoefte had aan arbeidskrachten om de schade aan het voormalige front te herstellen.

D. Omdat het door een uitbraak van de Spaanse griep gevaarlijk was om grote aantallen gevangenen terug te sturen.

Napoleon regelde het huwelijk tussen zijn broer Lodewijk Napoleon en Hortense de Beauharnais, de dochter van zijn vrouw Joséphine. Waarom deed hij dat?

A. Hij zou hiervoor een grote hoeveelheid geld ontvangen van Hortenses familie.

B. Hij wilde zeker zijn van een opvolger voor de Nederlandse troon.

C. Hij wilde de dynastie redden, omdat Joséphine geen kinderen meer leek te kunnen krijgen.

D. Hij was bang dat Lodewijk zou trouwen met zijn Nederlandse minnares

Johan van Oldenbarnevelt, de landsadvocaat van Holland, werd in 1619 op het Binnenhof onthoofd. Hij was beschuldigd van landverraad, maar eigenlijk was het proces tegen hem het gevolg van een machtsstrijd met prins Maurits, over verschillende zaken. Welke twistappel hoort in dit rijtje niet thuis?

A. Religie.

B. De strijd tegen de koning van Spanje.

C. De oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

D. De Slag bij Nieuwpoort.

Wanneer kregen Nederlanders voor het eerst een paspoort?

A. In 1813, toen Napoleon iedereen verplichtte een paspoort bij zich te dragen.

B. In 1830, om zich te onderscheiden van de net afgescheiden Belgen.

C. In 1914, om eigen burgers aan de

grens te kunnen herkennen.

D. In 1940, toen de Duitse bezetter het persoonsbewijs invoerde.

Tijdens de Krimoorlog kreeg Florence Nightingale van de Britse overheid toestemming de verpleging van soldaten aan het front te verbeteren. Waarom?

A. De soldaten moesten worden opgelapt omdat de aanvoer van nieuwe manschappen stagneerde.

B. De publieke opinie keerde zich tegen de regering nadat er in de kranten uitgebreide verslagen waren verschenen over de omstandigheden aan het front.

C. De soldaten weigerden te vechten tot hun omstandigheden zouden verbeteren.

D. De overheid liet zich overtuigen door Henri Dunant van het net opgerichte Rode Kruis.

Waarom moest de Amsterdamse burgemeester Van Hall in 1967 ontslag nemen?

A. Vanwege de rookbom die was gegooid tijdens het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus.

B. Vanwege het falende politiebeleid tijdens de Telegraaf-rellen.

C. Omdat een aannemer had gefraudeerd bij de aanleg van de metro.

D. Omdat hij leden van de Provobeweging had laten afluisteren.

Wat was de Baedeker Blitz?

A. Een Duitse luchtaanval op de Franse Rivièra in 1941.

B. Het aanvalsplan op Noorwegen van de Duitse generaal Nikolaus von Falkenhorst, gebaseerd op informatie uit Baedekergidsen, die hij voor de gelegenheid had aangeschaft.

C. De bliksemsnelle geallieerde verovering van het Duitse stadje Essen, bakermat van de Baedekergidsen, in april 1945.

D. Een offensief van de Luftwaffe in 1942, waarbij deze zo veel mogelijk historische steden probeerde te raken in Engeland.

Wie zou de term ‘Randstad’ bedacht hebben?

A. Willem van Oranje, die in 1574 een reeks steden benoemde die hij wilde verdedigen tegen de Spanjaarden.

B. Civiel-ingenieur Theodoor Van Lohuizen, die in 1924 op een internationale vergadering in Amsterdam een kaart liet zien waarop men een rand van dichte bebouwing in het westen van Nederland ontdekte.

C. Ingenieur Lely, die rond 1900 opmerkte dat een reeks steden in het westen zou onderlopen bij een springvloed.

D. KLM-topman Albert Plesman; toen hij in 1930 boven Nederland vloog zag hij een ring van steden rond een groene ruimte.

De falanx komt in de zevende eeuw voor Christus tot ontwikkeling als dé Griekse strijdwijze bij uitstek. Wat maakte deze dicht opeengepakte linies krijgers vernieuwend?

A. De discipline, waardoor het mogelijk werd om in een gesloten slaglinie te vechten.

B. De ijzeren bepantsering, die veel sterker was dan het oude brons.

C. Het korte zwaard van de hoplieten, dat in man-tegen-mangevechten veel handiger was dan de oude wapens.

D. De formatie in de vorm van een aaneengesloten vierkant, die aan alle kanten bescherming bood.

Welke periode uit de Nederlandse geschiedenis staat bekend als ‘De

Ware Vrijheid’?

A. De eeuw na het sluiten van de Vrede van Munster in 1648, toen hier eindelijk godsdienstvrijheid heerste.

B. Het Eerste Stadhouderloze Tijdperk tussen 1650 en 1672.

C. Het regime van de Bataafse Republiek tussen 1795 en 1801.

D. Het einde van de Duitse Bezetting in 1945.

Waarom werd de film The Great Dictator van Charlie Chaplin, uit 1940, in Spanje pas in 1976 toegestaan?

A. De rechten van de film vervielen dat jaar, waardoor Spaanse bioscopen het zich eindelijk konden veroorloven hem te draaien.

B. De ban op de film werd opgeheven na de dood van Franco, die de film had verboden vanwege de vergelijking met Hitler.

C. In dat jaar erkende Chaplin pas het kind van een jonge Spaanse vrouw die hij had bezwangerd.

D. Chaplin stond niet toe dat zijn film werd gedraaid in een land waar een dictator aan de macht was.

Hoeveel stoommachines waren er in 1850 werkzaam in de Nederlandse nijverheid? Circa:

A. 28.

B. 290.

C. 1086.

D. 2086.

Richard Nixon moest zich in 1952 verdedigen tegen beschuldigingen dat hij ongeoorloofde schenkingen had aangenomen. Hij hield een vlammende rede op televisie. Waarom werd deze toespraak bekend als de ‘CheckersSpeech’?

A. Nixon haalde furieus uit naar de ‘randdebiele’ boekhouders – checkers – die niets beter te doen hadden dan zijn bonnetjes controleren.

B. De naam verwijst naar de schaakterm checkmate, omdat Nixon zijn tegenstanders buitenspel zette in de toespraak.

C. In de toespraak zei Nixon dat hij één cadeau wilde houden, namelijk het hondje Checkers, dat zijn kinderen niet meer wilden afstaan.

D. Zijn toespraak weerlegde de beschuldigingen van New York Postjournalist Leo Checkers, die de zaak aan het rollen had gebracht met zijn artikel ‘Secret Rich Men’s Trust Fund Keeps Nixon in Style Far Beyond His Salary’.