Brieven

We profiteren helemaal niet

Rosanne Hertzberger beweert in haar column (NRC,O&D, 17 januari) dat ZZP-ers bij onheil profiteren van de rest van de samenleving zonder er zelf aan bij te dragen. Hier slaat zij de plank mis: zzp’ers dragen weliswaar niet bij aan werknemersverzekeringen (ziekte, arbeidsongeschikheid, aanvullend pensioen), maar profiteren daar ook niet van. Zij profiteren wel van de bijstand en de AOW, maar daar dragen zij, gelijk werknemers, gewoon aan bij middels belastingen. Het de laatste tijd rondzingende sprookje dat zzp’ers niets bijdragen maar wel profiteren is dan ook nergens op gestoeld. zzp’ers betalen gewoon belasting naar draagkracht, net als anderen.

Paul Witteman

Maak ruimte voor nieuw talent

In het interview met Paul Witteman (NRC, 17 jan.) geeft hij toe dat een collega van 15 jaar jonger energieker is. Een waarheid als een koe. Witteman met Mark Rutte in Buitenhof (11 januari) was een pijnlijke kijkervaring. De snelheid, de scherpte ontbrak. Verderop in het interview komen plannen voor nieuwe programma’s aan de orde. Niet meer doen! Er zijn veel jonge ambitieuze presentatoren die een kans verdienen.

Rits Dijkstra

Radicale islam

Buma overdrijft terrorisme

„De terreur van de radicale islam is de grootste bedreiging van dit moment”, aldus CDA-leider Sybrand Buma. Is dat werkelijk zo? Terrorisme is een effectieve manier van bang maken, maar laten we realistisch blijven. De afgelopen tien jaar is er in Nederland één dode gevallen door moslimextremisme. In dezelfde periode zijn er in het verkeer om en nabij 7000 personen dodelijk verongelukt. De kans om slachtoffer te worden van een terroristische aanslag is verwaarloosbaar klein, laat de aantallen spreken. Omkomen bij een bloedige aanslag of bij een bloedig verkeersongeluk, dood is dood en dood doet pijn.

Maria Quist

Vrijheid van meningsuiting

Calvinisme is geen stoplap

Zihni Özdil detoneert een clichématig gebruik van de term ‘calvinistisch’ (NRC, O&D, 16 jan.). In verband met de selectieve erkenning van de vrijheid van meningsuiting typeert hij Nederlanders als „angstige calvinisten” en spreekt hij van een „calvinistische reflex”. Ook als calvinisme in afgeleide zin is bedoeld als een verwijzing naar soberheid en hard werken wordt niet duidelijk wat het heeft te maken met het onderwerp van het artikel. Er zijn ongetwijfeld angstige calvinisten, zoals er ook onverschrokken calvinisten zijn. Laat de stroming en levensstijl die is voortgekomen uit het werk van de Johannes Calvijn er alstublieft buiten en gebruik de term niet als een denigrerende stoplap.

Riemer Roukema, onderzoekshoogleraar Vroeg Christendom (Universiteit Groningen)

Lage olieprijs

M-Oosten minder belangrijk

Het commentaar van NRC op 16 januari stelt terecht, dat de lage olieprijs nog te pril is om conclusies te trekken over de duur en betekenis ervan. Er is echter een ander punt dat hiermee samenhangt dat zich wel leent voor beschouwing en analyse: de geopolitieke betekenis van de positie die de VS inmiddels innemen als belangrijke speler op de mondiale energiemarkt. De Amerikaanse olieproductie overtreft al die van Rusland; Amerika is nu selfsupporting en treedt wellicht binnenkort op als exporteur. Dit een grote en blijvende verschuiving van machtsverhoudingen te weeg heeft gebracht. Het Midden-Oosten verliest aan betekenis, Rusland snakt naar adem. Het commentaar stipt dat slechts aan. De kwestie is echter belangrijk genoeg om er aandacht aan te schenken.

Arie de Werker

Financiële sector

Minister, laten we samen doen

In zijn opinieartikel Banken, stop die lobby, anders komt 2008 terug (NRC, 17.1) signaleert minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem ‘massieve weerstand’ van banken, verzekeraars en pensioenfondsen tegen kabinetsmaatregelen voor duurzaamheid van de financiële instellingen.

Dat ligt anders. Op dit moment zetten sector en overheid zich in voor een Europese bankenunie en gelijke regels voor alle financiële instellingen. Dat betekent ook gelijke kapitaalseisen in alle lidstaten en geen Nederlandse ‘solotoer’. Extra kapitaalseisen aan banken in combinatie met een sterkere economische groei kan leiden tot een onevenwichtige situatie. Het door de minister zelf aangehaalde onderzoek wijst daarop. Bij een groei hoger dan 1,2 procent en/of hogere kapitaalbuffers dan 4 procent kunnen er volgens De Nederlandsche Bank (DNB) problemen ontstaan. Een toenemende financieringsvraag van het MKB mag geen ‘groeibreker’ zijn.

Verzekeraars zijn ook voorstander van het Europese regime dat hogere kapitaaleisen voorschrijft en voeren dat zelfs een jaar eerder in maar hechten wel aan een gelijk speelveld in Europa, ook voor aan te houden buffers. Ook economen zien een rechtstreeks verband tussen werkgelegenheid, groei en de beschikbaarheid van risicokapitaal. Zo investeren verzekeraars 60 procent van hun vermogen van 400 miljard euro in Nederland. Geld dat in buffers zit kan niet vrij belegd worden.

De Eerste Kamer was het eens met het argument van de Pensioenfederatie tegen de voorgestelde tussentijdse aanpassing van de rekenrente. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft daarop DNB verzocht de nieuwe rekenrente niet in te voeren. Een ordentelijke democratische gang van zaken.

In de woningmarktheeft de financiële sector zich net als het kabinet sterk gemaakt voor verantwoorde leennormen en de behoedzame herijking van het overheidsbeleid om de totale schuld te verminderen. Wij, de brancheorganisaties van banken, verzekeraars en pensioenfondsen, delen zijn streven om een herhaling van de crisis van 2008 te voorkomen. Met tal van maatregelen zorgen we ervoor ‘de lessen van de vorige crisis langer dan een paar jaar vast te houden’, zoals de minister bepleit.

Wij begrijpen dat ook de minister druk op de ketel wil houden en stellen voor om dat met elkaar te doen! Laten we jaarlijks met elkaar spreken over wat goed gaat en wat beter kan; dát is de ‘lobby’ die wij willen voeren. Er zijn landen waar sector en minister samen een toekomstvisie ontwikkelen. Wij hopen dat de minister onze uitnodiging voor een jaarlijks sectorbreed ‘visiegesprek’ aanneemt.

Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken

Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars

Gerard Riemen, algemeen directeur Pensioenfederatie

Correcties en aanvullingen

Illustratie van Irene Goede

Op de voorpagina van de bijlage Wetenschap van 17&18 januari en bij het bijbehorende artikel over mollen (‘Geniale gravers’) miste de naam van de illustrator. De tekeningen zijn gemaakt door Irene Goede.

Keurvorstendom Saksen

In het artikel De vorstelijke stijl van Dresden in Groningen (10 januari, pag. 32-33) wordt het 18de-eeuwse Saksen een „klein koninkrijkje” genoemd. Saksen was toen een keurvorstendom. Een koninkrijk werd het pas in 1806 door Napoleon.