NU.nl werkt samen in Utrecht

NU.nl, de grootste online nieuwsdienst van Nederland, blijft samenwerken met De Utrechtse Internet Courant. De website DUIC verzorgt de lokale berichtgeving over Utrecht voor NU.nl. Dat meldde DUIC vorige week, na een proefperiode van drie maanden. NU.nl wil meer lokaal nieuws bieden, ook in andere plaatsen. DUIC meldde ook dat het met Marten Blankesteijn (Blendle) een app ontwikkelt die „alle lokale informatie” moet bieden. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek geeft geld.