Welk onderzoek wilt u uitgevoerd zien?

Educatieve strippenkaart

Ik pleit voor het in kaart brengen van de effecten van een levenslange, educatieve strippenkaart. Iedere scholier boven de 14 jaar zou zo’n kaart moeten krijgen. Vervolgens maakt hij/zij zelf uit of hij eerst in de praktijk ervaring wil opdoen, of dat hij eerst school of studie wil afmaken. Met zo’n strippenkaart kan een student op elk moment, ditmaal beter gemotiveerd, terugkeren in het regulier onderwijs.

Bovendien kunnen vrouwen hun biologisch gunstigste jaren aan het stichten van een gezin wijden, waarna (desnoods pas als de kinderen de deur uit zijn) alsnog een studie kan worden afgerond.

, .

Echte patiëntenpopulatie

Als arts, burger en onderzoeker wil ik research zien naar de vraag: ‘Wat te doen met onze almaar ouder wordende populatie?’ Het overgrote deel van de klinische studies wordt verricht onder fitte, relatief gezonde patiënten met alleen die ene aandoening waar het onderzoek op is gericht. Dit resulteert in onderzoeken waaraan vrijwel geen oudere patiënten meedoen. Dus hoe weten we nu dat de behandeling die zo goed werkt bij een gezonde vijftiger ook effectief is bij een tachtigjarige met suikerziekte en een doorgemaakt hartinfarct? Is de overlevingswinst dezelfde? Houdt de tachtigjarige na de behandeling zijn zelfstandigheid, heeft hij een goede kwaliteit van leven? De medische wetenschap moet zich meer verdiepen in de echte patiëntenpopulatie – en niet in de voorgeselecteerde onderzoekspopulatie.

Marloes Derks, .

Nucleaire energie

Ik beveel dringend onderzoek naar de snelle inzet van nucleaire energiecentrales aan. Ook de energiepolitiek moet worden herzien. Het is hoog tijd om de maatschappij uit haar winterslaap te laten ontwaken, vooraleer het een eeuwigdurende zomerslaap wordt.

Dr.ir. Francis Franck, .

Basisinkomen

Burgers kunnen wel degelijk bruikbare onderzoeksideeën opperen die in een nabije toekomst een praktische toepassing vinden. Zo zou er onderzoek kunnen worden verricht naar de mogelijkheden, modaliteiten en de voor- en nadelen van de invoering van een basisinkomen. Nog niet zo heel lang geleden pleitten diverse economen, onder wie Nobelprijswinnaars Paul Samuelson en James Tobin, voor een basisinkomen. En vorige week verdedigde hoogleraar economie Guy Standing (NRC, 29 nov.) zo’n inkomen, als gevolg van de globalisering en de recente financieel-economische crisis.

H. Leo Theuns,

MRI scans

Bij het maken van MRI scans wordt een enorm kabaal veroorzaakt, zo’n 110 dB. Dit is bijzonder hinderlijk voor de patiënt en bovendien slecht (lees: inefficient) voor het onderzoek. Het kabaal kan worden gedempt door de vermogenselectronica die de velden bestuurt optimale stroomprofielen te laten genereren. Dergelijk onderzoek is riskant. Daarnaast vereist het samenwerking met verschillende disciplines (onder andere natuur- en wiskunde en regeltechniek). Dat is duur onderzoek, dat zonder speciale inspanning niet van de grond komt.

Marcel Hendrix,

Resistente tumoren

Sommige tumoren worden na verloop van tijd resistent; een behandeling werkt dan niet meer. Verricht onderzoek naar deze verkregen resistentie. Verzamel weefsel van de primaire tumor vóór behandeling, tijdens de succesvolle fase en na het resistent worden. Verzamel ook uitgezaaid tumorweefsel. Onderzoek hierin op DNA, RNA en eiwitniveau (genomics, transcriptomics, preteomics) de opgetreden veranderingen. De bevindingen kunnen bijdragen aan het vinden van nieuwe behandelingen bij patiënten, als de tumoren resistent zijn geworden.

Sjoerd Klarenbeek, Zaandam

Moeilijk lerende leerling

Het is lastiger een leerling die moeilijk leert te onderwijzen dan een kind dat makkelijker of zelfs vanzelf leert. Toch krijgen de laatsten in Nederland de beste docenten en krijgen de eersten vaak laagopgeleide onderwijsassistenten. Er zou onderzoek moeten komen naar de beste strategieën om die moeilijk lerende kinderen te onderwijzen.

Trix Grooff, .

Zonnepanelen

Een onderzoek naar de mogelijkheden om delen van de Sahara te beleggen met zonnepanelen. Noord-Afrikaanse landen kunnen hun grond verhuren. Tunesië is al voorstander.

Maarten Rens,

Meer onderzoek naar zeer grote zonnepanelen op satellieten. De opgewekte energie wordt via elektromagnetische straling naar de aarde gestuurd. Willen we het energieprobleem oplossen, laten we dan kiezen voor een energiebron die niet op raakt.

Frederik Eriksson,

Burgerinspraak

Graag goed onderzoek naar kansen, risico’s en optimaal benutten van burgerinspraak in de de wetenschap.

Jasja Dekker,

  • Mirjam Hommes
  • H. Leo Theuns
  • Marloes Derks
  • Dr.ir. Francis Franck
  • Marcel Hendrix
  • Sjoerd Klarenbeek
  • Trix Grooff
  • Maarten Rens
  • Frederik Eriksson
  • Jasja Dekker