De asielzoeker wordt hier juist te humaan behandeld

Illustratie Dario Castillejos

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten het land veel eerder verlaten, vinden Ronald Buijt en Michel van Elck (raadsleden Leefbaar Rotterdam).

Volgens de Raad van Europa schendt Nederland de rechten van de mens en moeten wij uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood bieden. Veel politieke partijen en organisaties zagen hun gelijk bevestigd dat ons asielbeleid niet humaan genoeg zou zijn.

Dat is onzin. Als je de rechten van (uitgeprocedeerde) asielzoekers in Nederland onder elkaar zet kun je niet met droge ogen beweren dat deze inhumaan zijn:

• De vreemdeling wordt tijdens de procedure opgevangen door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) met toegang tot basisvoorzieningen zoals onderdak, kook- en wasruimten, computers en wekelijks leefgeld voor voedsel en kleding.

• De vreemdeling wordt bij de asielaanvraag bijgestaan door een door het Rijk betaalde advocaat.

• De vreemdeling kan diverse malen (op steeds andere gronden) in hoger beroep gaan tegen zijn afwijzing bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), met hulp van de door het Rijk betaalde advocaat.

• De vreemdeling kan dan ook nog in beroep gaan bij de Raad van State, die hierbij overigens (tot ontsteltenis van de PvdA) zeer zelden de kant van de vreemdeling kiest.

• De vreemdelingen kunnen gebruik maken van de buitenschuld-verklaring als zij buiten hun schuld om niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. In het eerste half jaar van 2013 werd deze verklaring 90 keer aangevraagd waarvan er 10 zijn toegekend. Bij toewijzing van die verklaring worden de kosten terugbetaald aan de vreemdeling.

• Na afwijzing van de asielaanvraag mag de vreemdeling nog 4 tot 12 weken op een opvanglocatie van het COA verblijven om van hieruit zijn zelfstandig vertrek uit Nederland voor te bereiden.

• Illegalen die meewerken aan hun vertrek krijgen opvang van het Rijk.

• Illegalen met kinderen krijgen altijd die opvang en ze hebben recht op gratis onderwijs en jeugdzorg.

• Illegalen ontvangen kosteloos medisch noodzakelijke zorg.

• Illegalen krijgen een financiële vergoeding bij vertrek.

• Vreemdelingenbewaring wordt alleen ingezet bij een groot risico dat een illegaal zich onttrekt aan het toezicht en er geen minder ‘ingrijpende’ alternatieven zijn. Van de circa 100.000 aanwezige illegalen zitten er dagelijks 600 in vreemdelingenbewaring; oftewel 0,6 procent.

• De vreemdeling mag in vreemdelingenbewaring overdag en vrijwel altijd ook ’s avonds buiten zijn kamer verblijven, kan vrij telefoneren, bezoek ontvangen, gebruik maken van geestelijke verzorging, heeft recht op 40 uur dagbesteding en kan ook gebruik maken van de bibliotheek, sport- en recreatiemogelijkheden.

Burgemeesters en belangenbehartigers van illegalen moeten stoppen met bed, bad en brood aan uitgeprocedeerden en eindelijk eens accepteren dat wie in Nederland wordt afgewezen ons land daadwerkelijk echt zo snel mogelijk moet verlaten. Opdat wij de mensen die er werkelijk recht op hebben ook in de toekomst op een humane manier (liefst in de eigen regio) kunnen opvangen.

Dit is een fragment van het opiniestuk in NRC Handelsblad: ‘De asielzoeker wordt hier juist te humaan behandeld’ (€)