Brieven

Filosofeer geen karikatuur

Klimaatverandering is een van de grootste en lastigste problemen waar de mensheid voor staat. Bij de aanpak hiervan moeten de kosten voor de baten uitgaan. Wetenschappelijk onderzoek geeft echter aan dat het probleem reëel is. Filosoof Sebastien Valkenberg (NRC, 10 nov.) maakt hier een karikatuur van door te stellen dat het huidige klimaatbeleid (mitigatie) niets oplevert, dat de temperatuur niet meer stijgt en dat we beter onze dijken kunnen verhogen (adaptatie).

Dat dijken verhoogd moeten worden ontkent niemand. Het blijkt inderdaad dat de mondiaal gemiddelde temperatuur 10 jaar lang niet is gestegen. Waarschijnlijk doordat warmte meer dan eerst in de oceaan is opgenomen in plaats van in de atmosfeer.

Ook is het waar dat onderdelen van klimaatbeleid duur zijn, denk aan de Duitse Energiewende. In Nederland wordt echter al gepoogd klimaatverandering kosteneffectief aan te pakken, dat is al moeilijk genoeg.

Klimaatverandering tegengaan is moeilijk, maar mogelijk. Op de lange termijn worden de kosten daarvan lager dan de baten. Daarbij komen ook nevenvoordelen in termen van vermeden luchtverontreiniging en een verminderde afhankelijkheid van import van energie. Maar dan moeten we nu nog harder aan de slag.

en Detief van Vuuren, energiedeskundigen

Zwarte Piet

Vermijd de regenboog niet

De ‘boze blanke man’ verzet zich tegen de wens om Zwarte Piet aan te passen en beroept zich op traditie. Dat vrouwen niet mochten stemmen was ook eeuwenlang een traditie. Zwarte Piet is ontstaan in een tijd dat Nederland voor de 100 procent blank was. De enige neger die het land binnenkwam werd tentoongesteld. Inmiddels heeft een substantieel deel van de Nederlanders een kleurtje, en een deel daarvan voelt zich niet prettig bij een zwarte knecht. Het agressief verdedigen van Zwarte Piet duidt niet alleen op een gebrek aan empathie, maar ook op verkapt racisme. Ik hoop dat het Sinterklaasjournaal de regenboog niet omzeilt.

A.H.J. Dautzenberg

Hallo, het is maar toneel

Wat we niet uit het oog moeten verliezen: het Sinterklaasfeest is een volkstoneel. Men verkleedt zich en speelt een rol. Op het toneel is schelden, vloeken en discrimineren geoorloofd en soms gewenst. Bijvoorbeeld in Le Bourgeois Gentilhomme schold Molière Lully uit, die was verkleed als een Turk. De zaal lachte zich krom. Dit geldt voor ons Sinterklaasfeest ook: het is toneel. Helaas, vandaag de dag geloven sommigen nog steeds in Sinterklaas: ze denken dat het echt is.

Henk Benthem, Amsterdam

Onderwijshervorming

Wij willen geen ‘liberal arts’

De decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam zegt dat de financiële problematiek van de faculteit komt door teruglopende studentaantallen (NRC, 12 nov.). De oorzaak ligt echter bij het verdeelmodel die de UvA hanteert om geld tussen de faculteiten te verdelen. Dit model benadeelt onderwijsrijke faculteiten zoals de onze. En het probleem is ook breder: geesteswetenschappen ‘verkopen’ niet.

De plannen vormen hiervoor geen oplossing maar leiden tot verminking van onderwijs. Opleidingen worden als eenheidsworst geclusterd en het talenonderwijs wordt weggemoffeld onder populaire termen als International Studies. Termen als ‘dynamisch’ en ‘flexibel’ worden gebruikt om eventueel tegengeluid weg te zetten als conservatief. Tegen innovatie is de studentenraad niet. Tegen dit soort slecht onderbouwde plannen wel. De kwaliteit van onderwijs moet wijken voor een geprofileerde faculteit. En in plaats van met alle betrokkenen samen te werken wil de decaan de plannen volgende maand al vaststellen. De Facultaire Studentenraad, gesteund door de studenten en docenten van de faculteit, zal er alles aan doen om deze plannen tegen te houden. Tijd moet genomen worden om samen met het bestuur, de docenten en studenten de faculteit te redden.

Gunnar de Haan, Facultaire Studentenraad Geesteswetenschappen UvA

Correcties en aanvullingen

Nederland-Mexico

In Oranje dwingt onder Hiddink niets af – zeker geen geluk (12 nov., p. E11) staat dat Nederland Mexico op 29 juli 2014 versloeg. Dat moet zijn 29 juni.

Sterilisatie in India

In Dertien vrouwen sterven bij sterilisatie (12 nov., p.12) staat dat de vrouwen een vergoeding van zo’n 5.000 euro kregen voor hun sterilisatie. Ze kregen 17,50 euro. De nabestaanden krijgen 5.000 euro compensatie.

Tarieven tandartsen

In Tarief van de tandarts daalt – zeggen ze (Weekend, 8 nov., p. 9) staat dat er geen maximumtarieven voor tandartsen gelden maar vaste tarieven. Dit is onjuist. Er gelden maximumtarieven, die tandartsen vaak kiezen.

    • A.H.J. Dautzenberg
    • Pieter Boot
    • Detief van Vuuren
    • Henk Benthem
    • Gunnar de Haan