Timmermans, steun een eigen Palestijnse staat

Illustratie Arcadio

Getuige het opiniestuk van minister Timmermans (NRC, 6 augustus) kiest de Nederlandse regering ook bij de huidige explosie van geweld tussen Israël en de Palestijnen voor de voor ons land klassieke evenwichtige benadering. Maar hoelang is die benadering nog houdbaar?

Natuurlijk: Israël en Hamas dragen beide verantwoordelijkheid voor het leed dat de bevolking van Gaza en in veel mindere mate de bevolking van Israël is aangedaan. Toch moet door de Nederlandse regering worden erkend dat het geweld van Israëlische zijde, ook nu weer buitenproportioneel en buitensporig was. Het extreem hoge aantal burgerslachtoffers aan Gazaanse zijde is het trieste bewijs. Nederland mag dan kiezen voor een evenwichtige benadering, in de praktijk van het conflict is er van evenwicht geen sprake. Nederland zou zich daar in de betrekkingen met de strijdende partijen meer rekenschap van moeten geven, al was het maar om te voorkomen dat een evenwichtige benadering er alleen maar toe leidt dat een ongewenste status quo van structurele ongelijkheid in stand wordt gehouden.

Een daadwerkelijk evenwichtige benadering zou gebaseerd moeten zijn op krachtiger politieke steun aan het streven naar een eigen, onafhankelijke Palestijnse staat. Terwijl Israël economisch profiteert van het associatieverdrag met de EU, smoort de economische blokkade van Gaza door Israël elke ontwikkeling in de kiem. Evenwichtig is dat niet. Het buitensporige geweld zou ook een wapenembargo voor de partijen weer op de agenda moeten brengen. Het is van het grootste belang, dat het tijdelijke staakt-het-vuren wordt gerespecteerd en gecontinueerd. Van Nederland mag worden verwacht dat het, samen met andere landen, alles doet om een permanente wapenstilstand te bereiken.

Ook moet Israël de blokkade van Gaza opheffen zodat de internationale gemeenschap humanitaire hulp kan bieden. Daarbij heeft medische zorg voor de bijna 10.000 gewonden, opvang van ontheemden en herstel van de watervoorziening de hoogste prioriteit. Ook Nederland moet de bevolking van Gaza met extra geld, medicijnen, medische apparatuur en andere middelen waaraan acuut behoefte bestaat, alle mogelijke steun geven bij het lenigen van de meest urgente noden.

, partijleider GroenLinks

    • Bram van Ojik