De top in Den Haag levert juist geld op

Bij de gisteren beëindigde nucleaire top rijst onvermijdelijk de vraag of het land baat heeft gehad bij de organisatie van zo’n grootschalig evenement. Of de financiële, economische en maatschappelijke kosten opwegen tegen de baten. Het antwoord moet zijn: ruimschoots. Die kosten vallen relatief mee: volgens het kabinet gaat het om 26 miljoen euro, vermeerderd met de geheim gehouden rekening voor de getroffen veiligheidsmaatregelen.

Dat het land economisch zou lijden door verlies van omzet en productie is uitermate onwaarschijnlijk. Bedragen die door een enkele econoom zijn genoemd, als zou dit een miljard euro of meer aan omzet- en productieverlies opleveren, zijn onzinnig. Net als bij extreem weer, kortdurende stakingen of andere incidenten, wordt een kortstondig oponthoud in de economie daarna vrijwel geheel ingehaald.

Tegenover de kosten staan grote voordelen. Nederland staat even in het centrum van de mondiale belangstelling. Den Haag bevestigt zijn reputatie als brandpunt van het internationale recht en van vredes- en veiligheidsvraagstukken. Ook zonder dit eigenbelang te overwegen, draagt ons land bij aan het internationale publieke goed.

Zelfs de getroffen grootschalige veiligheidsmaatregelen hebben een breder nut dan alleen de bescherming van de top zelf. Politie en strijdkrachten hebben een unieke mogelijkheid om hun draaiboeken voor grootschalig optreden uit te testen en daarna te verbeteren op basis van de opgedane ervaring. In die zin kan de top worden beschouwd als een nuttige oefening.

De kosten-batenanalyse van een nucleaire top als deze is iets geheel anders dan de fantasieberekeningen die vaak worden losgelaten op grote, miljarden verslindende sportevenementen die een veelvoud kosten van wat er voor de top wordt uitgegeven. Zeker, er is hinder – niet in de laatste plaats voor de direct omwonenden in Den Haag zelf. In deze tijd van bezuinigingen en lastenverhogingen telt elke miljoen euro. Maar landen geven jaarlijks tientallen of zelfs honderden miljoenen uit aan zakelijke en toeristische promotie.

De opbrengst voor de reputatie van Nederland, Den Haag en Amsterdam is altijd lastig te becijferen. Hoeveel meer toeristen er komen, hoeveel goodwill Nederland oogst in de zakenwereld en hoeveel internationaal politiek kapitaal de top oplevert kan onmogelijk worden geschat. Wellicht is het daarom beter om in plaats daarvan de reclameleus van een bekende creditcard te parafraseren. Obama voor De Nachtwacht: onbetaalbaar.