Samenwerking China-Nederland: een voorbeeld voor Europa

Een versterking van het brede strategische bondgenootschap met Europa en een pragmatisch partnerschap met Nederland als belangrijke poort tot Europa, bepleit H.E. Xi Jinping.

Op 22 maart kwam ik in Nederland aan en begon ik als president van de Volksrepubliek China aan mijn eerste bezoek aan Europa. Dit bezoek zal mij naar vier Europese landen voeren, en daarnaast nog naar het hoofdkwartier van de Europese Unie en naar een agentschap van de Verenigde Naties.

Europa is een belangrijke pool in een multipolaire wereld en in alle opzichten de strategische bondgenoot van China. China heeft de relatie met Europa altijd uit strategisch oogpunt bezien en beschouwt Europa als prioriteit in zijn diplomatie. Mijn bezoek aan Europa is bedoeld om het onderling vertrouwen te vergroten, de samenwerking te verdiepen, voort te bouwen op de verworvenheden uit het verleden en samen met onze Europese bondgenoten nieuwe vooruitgang na te streven, en het niveau van de Chinees-Europese betrekkingen over de gehele linie te verhogen. Nederland is een belangrijke toegangspoort tot Europa en de eerste halte op mijn Europese reis. Namens het Chinese volk wil ik hier alle Europeanen mijn welgemeende groeten en beste wensen overbrengen.

Ik reis naar Europa om de vrede te bevorderen. Zoals een oud Chinees gezegde luidt, ‘is het geschikte tijdstip niet zo nuttig als een gunstige geografische ligging, terwijl een gunstige geografische ligging niet zo belangrijk is als een harmonieuze relatie’. De wereld heeft behoefte aan ontwikkeling en ontwikkeling vereist vrede. De Chinese bevolking heeft net als de bevolking van andere landen op de wereld behoefte aan een vreedzame internationale omgeving om haar land te ontwikkelen. Ze staat ook klaar om door middel van China’s eigen ontwikkeling de vrede en ontwikkeling in de wereld te waarborgen en te bevorderen.

De nucleaire veiligheidstop in Den Haag heeft de historische opdracht om een blauwdruk op te stellen voor de toekomst van het nucleaire veiligheidsproces. De veiligheid en beveiliging van de nucleaire materialen en faciliteiten, en daarnaast een doeltreffend antwoord op de dreiging van nucleair terrorisme, zijn niet alleen van belang voor de veiligheid en stabiliteit van alle landen, maar ook voor een duurzame ontwikkeling van de mensheid. Ik verheug me op de uitwisseling van ervaringen en ideeën met de leiders van andere landen en internationale organisaties, en de gesprekken met hen over de manieren om de internationale nucleaire veiligheid te verbeteren en een gedegen toekomstplan voor het nucleaire veiligheidsproces te formuleren, in een poging bij te dragen aan de wereldvrede.

Ik reis naar Europa om de samenwerking te bevorderen. De economische relaties en de handelsbetrekkingen tussen China en Europa behoren tot de omvangrijkste en meest dynamische ter wereld. De EU is China’s grootste handelspartner en China de op een na grootste van de EU. Ze zijn elkaars belangrijkste markt met een enorm potentieel en brede vooruitzichten voor samenwerking. Bovendien gaat de samenwerking tussen China als ’s werelds grootste ontwikkelingsland en de EU als grootste groepering van ontwikkelde landen ter wereld veel verder dan het bilaterale kader en neemt een mondiale betekenis aan. Een sterkere samenwerking tussen China en de EU zal niet alleen tot beider ontwikkeling bijdragen, maar ook tot de wereldvrede en tot stabiliteit en welvaart.

Tijdens mijn bezoek zal ik met de leiders van de betrokken landen en EU-instellingen diepgaand van gedachten wisselen over een versterking van het brede strategische bondgenootschap tussen China en de EU, en een uitbreiding van de praktische samenwerking onder nieuwe omstandigheden. Ik hoop dat beide partijen terreinen zullen vaststellen waarop onze ontwikkelingsstrategieën op elkaar zouden kunnen aansluiten, teneinde de samenwerking tussen China en de EU te verdiepen en gezamenlijk een sterke, duurzame en evenwichtige groei van de wereldeconomie te bevorderen.

Ik reis naar Europa om de uitwisseling van ervaringen te bevorderen. China voert over de gehele linie steeds meer hervormingen door, waarbij het streeft naar een duurzame en gezonde economische en sociale ontwikkeling en een verbetering van de levensstandaard en levenskwaliteit van de bevolking. De EU heeft nuttige ervaring opgedaan in de aanpak van de staatsschuldproblematiek en de groeiende Europese integratie. China hoopt met Europa ervaringen uit te wisselen die beide ten goede komen en hun hervormings- en ontwikkelingsinspanningen doen slagen. Ook hopen wij een goede communicatie en coördinatie met Europa in stand te houden en samen te werken aan een gereguleerd en transparanter, eerlijker, redelijker en doelmatiger internationaal bestuurlijk stelsel.

Ik reis naar Europa om te bevorderen dat beschavingen van elkaar leren. Intermenselijke uitwisseling is een positieve factor voor vrede en ontwikkeling en een belangrijke drijvende kracht achter economische groei. China en Europa hebben als vertegenwoordigers van de oosterse en westerse beschaving beide een onuitwisbare bijdrage aan de menselijke vooruitgang geleverd. Onze gezamenlijke bevolking en economie beslaan respectievelijk een kwart en een derde van het wereldtotaal. Meer intermenselijke uitwisseling is van wezenlijk belang om het onderling begrip en de maatschappelijke welvaart te verhogen. Ik zal met de Europese leiders van gedachten wisselen over een versterking van de Chinees-Europese culturele samenwerking en een vergemakkelijking van de intermenselijke uitwisseling, om daarmee de vriendschap tussen de volken te versterken, te bevorderen dat de oosterse en westerse beschaving van elkaar leren en een bloeiende vooruitgang van de menselijke beschaving te vergemakkelijken.

Nederland is een belangrijke partner van China in Europa. De rechtstreekse verbindingen tussen China en Nederland per spoor, scheepvaart en vrachtvluchten hebben ons in elk opzicht van verbondenheid een uitgesproken voordeel opgeleverd. Onze brede en grootschalige samenwerking, die wordt gedreven door sterke inwendige krachten en bekendstaat om haar hoge efficiëntie en praktische resultaten, dient als een fraai voorbeeld van Chinees-Europese samenwerking. Nederland is al 11 jaar achtereen de op een na grootste handelspartner van China in de EU en de op twee na grootste bron van rechtstreekse Chinese investeringen in de EU, terwijl China de grootste handelspartner en de op een na grootste bron van investeringen van Nederland buiten de EU vormt. Onze samenwerking op het terrein van landbouw, waterbeheer, petrochemie, logistiek en nog andere gebieden zet de toon voor de samenwerking tussen China en Europa. Nederland behoort tot de Europese landen die het meest voor samenwerking met China openstaan. Beide partijen zijn voorstander van handelsliberalisering en beide streven naar een open en transparante omgeving voor eerlijke en geordende marktconcurrentie.

Mijn bezoek aan Nederland is het eerste van een Chinees staatshoofd. Tijdens dit bezoek heb ik met de Nederlandse leiders besproken hoe we de samenwerking kunnen bevorderen en heb ik uitvoerig contact gehad met mensen uit verschillende sectoren. Gezamenlijk hebben wij de toekomstige koers van onze betrekkingen uitgezet, de praktische samenwerking verrijkt en de bilaterale relatie op een nieuw en hoger plan gebracht. We hebben besloten een open en pragmatisch partnerschap voor samenwerking over de gehele linie op te bouwen. Beide partijen hebben een gezamenlijke verklaring afgelegd en een groot aantal documenten ondertekend over samenwerking op het gebied van energie, landbouw, financiën, investeringen, cultuur en andere terreinen.

Als de winter voorbij is en de lente komt, krijgt alles een nieuw aanzien, want de tijd blijft altijd voortgaan. Beijing en Amsterdam liggen zo’n 8.000 kilometer van elkaar. Maar hoe groot deze afstand ook mag zijn, hij kan China en Nederland niet beletten om nauwere banden te smeden en de samenwerking uit te breiden. Ook zal hij nooit de passie stuiten die onze volkeren voor uitwisseling en vriendschap koesteren.

China streeft op dit moment naar de verwezenlijking van zijn twee ‘eeuwfeestdoelen’, namelijk de voltooiing van de opbouw van een in alle opzichten gematigd welvarende samenleving als de Chinese Communistische Partij in 2021 haar honderdjarig bestaan viert, en de omvorming van China tot een modern socialistisch land dat welvarend, sterk, democratisch, cultureel geavanceerd en harmonieus is als de Volksrepubliek China in 2049 haar honderdste verjaardag zal beleven. De EU voert op haar beurt de inspanningen op om de Europa 2020-strategie uit te voeren. Het Chinese volk heeft als ideaal altijd nagestreefd om het land sterker en welvarender en de samenleving eerlijker en rechtvaardiger te maken, en om ervoor te zorgen dat de bevolking een beter leven leidt. Ik denk dat hetzelfde voor de Europese bevolking geldt. Wij staan klaar om samen met de Europese landen de win-win-samenwerking te versterken, kansen te delen en een hogere welvaart te bewerkstelligen.

Ik ben er vast van overtuigd dat 2014 in de Chinees-Europese betrekkingen het begin van een nieuw tijdperk van grote kracht en dynamiek zal zijn.