Geen gemiste kans

Nederland is 45 miljard euro rijker, dankzij een nieuwe (Europese) definitie van het bruto binnen- lands product. De nieuwe berekening is geen maatstaf voor duurzame welvaart – kosten van milieuvervuiling blijven bijvoorbeeld gewoon bijdragen aan de bbp-groei. Een gemiste kans?

None

Het bruto binnenlands product (bbp) meet alleen wat we in één jaar verdienen en produceren en is daarmee een maatstaf voor economische groei en welvaart. Het meet dus ook een heleboel niet. Het meet niet of we dat inkomen financieren met schuld bijvoorbeeld. Maar ook niet hoe het inkomen verdeeld is onder de verschillende groepen in onze samenleving. En ook niet hoe energie-intensief het is, of met welke uitstoot het gepaard gaat.

En toch is daar niets mis mee. Het is immers maar één van de statistieken die het CBS bijhoudt. En het bbp is niet de enige statistiek die ten grondslag ligt aan ons economische beleid, ons milieubeleid, of ons belastingbeleid. Statistieken over energieverbruik, uitstoot, inkomensverdeling, vermogens- en schuldposities zijn allemaal beschikbaar en kunnen we waar nodig relateren aan de statistieken die het bbp meten. Op die manier hebben we een heel behoorlijk inzicht in de duurzaamheidskenmerken en de ontwikkeling daarvan voor de samenleving als geheel.

Het is inderdaad zo dat we de kosten van milieuschade niet of nauwelijks kunnen meten. We kunnen er in sommige gevallen ruwe schattingen over maken, maar die zullen altijd ter discussie staan, want het zijn maar schattingen. Maar dat staat de verduurzaming niet in de weg. De technologie schrijdt immers gestaag voort, waardoor we steeds schoner kunnen produceren. Meer recycling, meer duurzame energie, en lagere uitstoot per eenheid bbp. Dat kunnen we heel behoorlijk meten en daar zit behoorlijke vooruitgang in. Dat is welvaartswinst.