Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle jeugdzorg

Met de Jeugdwet worden de gemeenten dus verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat geldt voor álle jeugdzorg. De wet behelst daarmee een ingrijpende reorganisatie die op 1 januari 2015 klaar moet zijn. Vanaf dan moet alles wat nu nog wordt gedaan door twee ministeries, de provincies en deels al de gemeenten, door alleen de gemeenten worden uitgevoerd.

Wat valt er onder jeugdzorg? Jeugdzorg is een verzamelterm waar alle voorzieningen onder vallen die moeten zorgen dat kinderen veilig en gezond opgroeien. Dat zijn nu bijvoorbeeld: consultatiebureaus, GGD (gemeentelijke gezondheidszorg) en centra voor Jeugd en Gezin. Dit zijn allemaal gemeentelijke organisaties.

Het bekendst zijn waarschijnlijk de Bureaus Jeugdzorg. Die bieden vrijwillige hulp, maar voeren ook de kinderbeschermingsmaatregelen uit die de rechter kan opleggen. De provincies zijn nu verantwoordelijk voor de Bureaus Jeugdzorg.

Tot de jeugdzorg wordt verder ook de jeugd-ggz gerekend: jeugdpsychiaters en gedragswetenschappers die psychische problemen bij kinderen behandelen, zoals autisme, ADHD en depressie. Nu wordt dit door de zorgverzekeraar betaald, vaak na verwijzing door de huisarts.

In de nieuwe wet wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Gemeenten, die hun inwoners kennen, zouden beter in staat zijn snel de juiste hulp te organiseren. En bovendien: dicht bij het gezin in plaats van in dure, gespecialiseerde instituten.