CBP wijst op privacyrisico’s van overhevelen taken naar gemeenten

Omdat er steeds meer taken van Den Haag naar gemeenten worden verschoven, komt de privacy van burgers in gevaar. Dat schrijft het College bescherming persoonsgegevens in een brief aan Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken.

De gemeenten krijgen van het kabinet steeds meer taken toegewezen op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het CBP vreest dat gemeenteambtenaren daardoor inzage krijgen in persoonlijke gegevens, omdat een “adequate uitwerking van privacywaarborgen voor deze aanpak” ontbreekt.

In de brief schrijft de privacy-waakhond:

“De wetsvoorstellen hebben elk voor zich tot gevolg dat gemeenten méér persoonsgegevens van méér burgers zullen gaan verwerken. Daarbij zal ook sprake zijn van de verwerking van medische en strafrechtelijke persoonsgegevens, en dus van bijzondere persoonsgegevens.”

Er dreigt “volstrekte intransparantie”, schrijft het CBP:

“…waardoor het noch voor burgers noch voor de overheid zelf overzichtelijk is wie welke gegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel dat gebeurt.”

Het CBP dringt er bij Plasterk op aan dat hij met een duidelijk visie komt op hoe de verhouding moet zijn tussen het uitvoeren van taken door de gemeente en het waarborgen van de privacy van de burgers om wie om gaat. Anders, zo waarschuwt de brief, is het kabinetsbeleid mogelijk in strijd met de nationale en Europese privacywetgeving.