Dienplicht is goed voor Defensie, en tegen schooluitval en verveling

Om haar plek in de Nederlandse samenleving te behouden, moet Defensie nieuwe wegen bewandelen. De invoering van een maatschappelijke dienplicht (MDP) kan daaraan bijdragen. Dit is een maatschappelijke stage waarbij alle jongeren een elementaire vorming krijgen van drie maanden, gevolgd door drie maanden stage binnen sectoren als openbare orde en veiligheid, defensie, sport, milieu en de sociale zorgsector. Jongeren wordt zo geleerd om gedisciplineerd te werken in teamverbanden en verschillende sociale lagen komen met elkaar in aanraking. MDP is nodig, niet alleen omdat Defensiestellingen niet meer verdedigd of bemand worden, ook kan de MDP schooluitval en problemen daaromheen aanpakken: verveling van de jeugd, onvoldoende structuur. Carl Rogers, gerenommeerd psycholoog, stelt dat twee zaken belangrijk zijn: accepteren van een bepaalde mate van onzekerheid, en vermogen om te gaan met uitstel van beloning. In de ouderwetse dienstplicht ging dit al automatisch. De dienplicht kan ook allochtonen helpen de integratie te bevorderen. En MDP waarborgt een maatschappelijk veiligheidsgevoel: het kan voorbereiden op omgaan met geweld en slachtoffers bij calamiteiten in eigen land. In de zorg, het onderwijs en maatschappelijke dienstverlening zijn extra handen nodig voor het in stand houden van de verzorgingsstaat. Dienplicht kan zo de Nederlandse samenleving geld besparen.

H.J. Dick Bosch

    • H.J. Dick Bosch