‘Er wordt niets gedaan aan armoede onder kinderen’ Emile Roemer (SP)

Samsom reageerde fel op deze bewering van Emile Roemer (SP). Hij betoogde dat het kabinet juist wel maatregelen neemt. Het kabinet heeft volgens hem 100 miljoen vrijgemaakt voor armoedebestrijding en ook minima krijgen „een extra 100 euro per gezin” om zware nood te lenigen.

Klopt dat? Of wordt er inderdaad niets gedaan aan de armoede onder kinderen? In de begroting van Sociale Zaken staat dat „het tegengaan van armoede onder gezinnen met kinderen” een „speerpunt” is bij de armoedepreventie. Voor „intensivering van het armoede- en schuldenbeleid” wordt in 2014 80 miljoen euro en „voor 2015 en latere jaren” 100 miljoen euro extra uitgetrokken. Ervan uitgaande dat ook kinderen hiervan profiteren lijkt de bewering van Roemer dat er niets gebeurt onwaar.

Dan de 100 euro extra per gezin. In de Miljoenennota staat op pagina 78 dat in 2014 eenmalig 70 miljoen euro wordt uitgetrokken voor een uitkering aan minima. Dit vertaalt zich volgens de PvdA in zo’n 100 euro per gezin. Uit CBS-cijfers blijkt dat in 2011 ruim 600.000 huishoudens onder de ‘lage-inkomensgrens’ vielen. Als we huishoudens gelijkstellen aan gezinnen dan blijkt die 100 euro grofweg te kloppen. Roemer kan vinden dat het kabinet te weinig doet, maar zijn bewering dat er helemaal niets wordt gedaan aan armoede onder kinderen beoordelen wij als onwaar.