JSF, Lockheed Martin en het verbod op investeren in clustermunitie

illustraties cyprian koscielniak

Op 1 januari 2013 is het investeringsverbod in clustermunitie in werking getreden.

Het verbod is een uitwerking van het (door Nederland ondertekende) Verdrag inzake Clustermunitie. Het verbod geldt voor in Nederland gevestigde financiële ondernemingen, waarvan de pensioenfondsen de belangrijkste beleggers zijn. Zij mogen niet beleggen in ondernemingen die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren. Op de lijst van ondernemingen waarin niet meer mag worden belegd, staat ook de firma Lockheed Martin. Laat dit nu de producent zijn van de 37 aan te schaffen JSF-toestellen. Het is pensioenfondsen dus wettelijk verboden te beleggen in (bedrijven zoals) Lockheed Martin vanwege betrokkenheid bij clustermunitie. Die betrokkenheid bij clustermunitie is voor de Nederlandse overheid kennelijk geen bezwaar om met Lockheed Martin zaken te doen.

Sako Zeverijn

Bovenlaag vs. onderlaag

De in de Troonrede genoemde verschuiving naar een participatiesamenleving trekt de aandacht. Bij discussies hierover speelt een onwerkelijk beeld van de verzorgingsstaat, die in werkelijkheid het resultaat is van een harde machtsstrijd tussen de vermogende bovenlaag en de lagere klassen. Tot de jaren tachtig waren de lagere klassen en hun belangenorganisaties in staat af te dwingen dat de bovenlaag aanzienlijk bijdroeg aan de financiering van de sociale taak van de overheid. Sindsdien zijn de lagere klassen door het neoliberalisme in het defensief gedrongen. Het gevolg is toenemende ongelijkheid en afbraak van collectieve voorzieningen, omdat de vermogende klasse zich steeds meer onttrekt aan het meebetalen van de rekening. Als de lagere klassen dit niet weten te keren, wacht hun een lange periode van afbrokkelende kwaliteit van leven.

Daan Brouwer

Gewoon tegen het milieu

Prestatie dat de regering het heeft klaargespeeld de woorden ‘klimaat, milieu, natuur’ uit de Troonrede te houden. Dit zijn de grote existentiële problemen, met name ook voor het beneden zeespiegel gelegen Nederland, die elke oplossing voor zorg, pensioen, arbeidsmarkt, etc., letterlijk zullen overspoelen.

Het parlement? Diederik Samsom heeft zijn groene veren definitief afgeschud, de anderen (GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren) zijn politiek onmachtig of gewoon anti-milieu (CDA, PVV, 50+).

W. Justus Veening

    • Daan Brouwer
    • Sako Zeverijn
    • W. Justus Veening