CO2-uitstoot is te goedkoop

De Europese Commissie bestudeert plannen om de vastgelopen handel in emissierechten nieuw leven in te blazen. Wat zijn de ideeën van het groene panel?

None

De prijs voor het recht om 1 ton CO2 uit te stoten in Europa is 5,30 euro. Dat is veel minder dan de contante waarde van alle toekomstige schade als gevolg van opwarming van de aarde veroorzaakt door de uitstoot van een ton CO2. Met een discontovoet van 2,5 procent per jaar schat het IPCC de maatschappelijke kosten van de uitstoot van een ton CO2 op 40 euro in 2015, oplopend to 65 euro in 2050. Met een lagere discontovoet zijn deze maatschappelijke kosten nog hoger. De markt betaalt dus veel te weinig in vergelijking tot de schade die wordt veroorzaakt.

De emissiemarkt is ingestort, door de crisis en doordat rechten ooit gratis zijn weggegeven aan de grootste vervuilers. Het probleem is dat de markt voor verhandelbare emissierechten speelbal is van gevestigde belangen.

Net als geld drukken is het dagelijkse klimaatbeleid te belangrijk om aan politici over te laten. Odysseus bond zich vast aan de mast en de matrozen stopten was in de oren om niet voor het verleidelijke gezang van de Sirenen te bezwijken. Om dezelfde reden is het monetaire beleid gedelegeerd aan de Europese Centrale Bank en zou het klimaatbeleid gedelegeerd moeten worden aan een nieuw op te richten, volstrekt onafhankelijke Europese Klimaatbank.

De politiek beperkt zich tot het vaststellen van de hoeveelheid CO2 die mag worden uitgestoten en de Klimaatbank koopt en verkoopt rechten op de open markt om er alles aan te doen deze doelstelling te halen. De prijs van het recht op een ton CO2-uitstoot komt dan tot stand op de markt zonder inmenging van politiek en belangengroeperingen. Dit komt de geloofwaardigheid van het klimaatbeleid ten goede.