Inlichtingendienst tapte twee politici

Inlichtingendienst AIVD heeft de afgelopen jaren tweemaal onderzoek gedaan naar mensen die gelieerd zijn aan politieke partijen. De dienst gebruikte daarbij speciale bevoegdheden, zoals het aftappen van telefoons, maar heeft de betrokkenen daar achteraf ten onrechte niet van op de hoogte gebracht.

Dat schrijft de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

Om welke politici het gaat, is niet bekend. Een van hen wordt omschreven als „een voormalig lid van een vertegenwoordigend orgaan van een politieke partij”. Volgens de commissie bracht de AIVD deze persoon niet op de hoogte van het onderzoek, omdat de dienst er dan impliciet voor uit moest komen dat ze politici aftapt.

De toezichthouder heeft kritiek op die motivering: „De Commissie is van oordeel dat het als bekend mag worden verondersteld dat de AIVD de bevoegdheid heeft om in het kader van de eigen taakuitvoering onderzoek te verrichten naar leden van politieke partijen. Dit kan onder omstandigheden gepaard gaan met het toepassen van bijzondere bevoegdheden.”

Daarnaast zou het gaan om een Nederlander „gelieerd aan de Nederlandse afdeling van een buitenlandse politieke partij.” Volgens de AIVD had melding van het onderzoek kunnen leiden tot ernstige schade aan de betrekkingen met het land in kwestie. De CTIVD bestrijdt dat; het enkele feit dat een Nederlander betrokken is bij een buitenlandse politieke partij mag geen reden zijn voor het verzwijgen van het onderzoek.

De AIVD heeft de verplichting mensen achteraf te informeren als de dienst met een speciale bevoegdheid hun telefoon heeft afgetapt of hun huis is binnengedrongen.

Drie jaar geleden leidde informatie van de inlichtingendienst ertoe dat PVV’er Gidi Markuszower van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen werd gehaald. Uit de AIVD-informatie bleek Markuszower een „risico voor de integriteit” van Nederland. Hij zou betrokken zijn geweest bij een organisatie die „informatie” heeft overgedragen aan „een buitenlandse mogendheid”. Vermoedelijk ging het om Israël.