Brieven

Forse besparing ICT

De overheid in Nederland is opgedeeld in gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, provincies en ministeries. Dit zijn in totaal tot 482 instanties. Zij kopen middels duizenden aanbestedingen hun software en hardware in, en betalen allemaal hun eigen gebruikerslicentie bij de leverancier.

Alleen al de gemeente Amsterdam heeft meer dan tienduizend verschillende software-applicaties, zoals registersystemen, belastingdienstsoftware en kadasterapplicaties. Deze middelen zijn onmisbaar om de dienstverlening aan burgers te stroomlijnen en efficiënt te maken.

Zonder grote inspanning zouden honderden miljoenen bespaard kunnen worden door overheidsbreed prijsafspraken te maken. De overheid zou een ministerie aan kunnen wijzen dat zich centraal verantwoordelijk stelt voor de inkoop van software, hardware en diensten. Het zal een aantal banen kosten aan de leverancierskant, maar dit keer eens niet aan de ambtenarenkant. De leveranciers komen er wel bovenop door op de commerciële markt harder te vechten, en de overheid hoeft minder te bezuinigen.

Robbert Woltering

ICT consultant Amsterdam

Lange vakantie is relikwie

Vorige week hield Johannes Visser een steekhoudend betoog voor een structurele inkorting van het zomerreces in het voortgezet onderwijs. Ik sluit me als docent volledig aan bij zijn zienswijze. Het is niet meer van deze tijd om onze leerlingen in dit postindustriële, kenniseconomische tijdperk zeven weken uit het leerproces te halen. Voor mijn vader (schoolgaand in de jaren ‘30 van de vorige eeuw) had een lange vakantie nog enig nut: hij beklom in augustus paard en wagen en haalde met zijn 11 broers en zussen het hooi van het land. Die tijd ligt ver achter ons. De huidige lange vakantie is niet meer dan een relikwie.

J.W. Schoneveld

Zaandam

Windmolens als landschapskunst

Het draagvlak voor windmolens is ondanks duidelijke voordelen klein. Ons klimaat levert veel meer windenergie dan zonne-energie. Honderdvijftig molens leveren evenveel elektriciteit als een kerncentrale.

Het boomloze landschap van de Veenkoloniën in Groningen en Drenthe kan wel wat horizonverbetering gebruiken. Windmolenparken omschrijven als landschapskunst zal acceptatie, vooral bij linkse politici, doen toenemen.

Jan van Riezen

Assen

Skimmen een schijntje

In 2012 werd in Europa voor 30,9 miljoen euro geskimd, blijkt uit berichtgeving. Enige jaren geleden vertrok bij ABN-AMRO een lid van de raad van bestuur met een opstapbonus van circa € 30 miljoen. Waar praten we eigenlijk over?

M. Schuurmans

Velp

    • J.W. Schoneveld
    • Robbert Woltering
    • M. Schuurmans
    • Jan van Riezen