Brieven & Tweets

De stilte van Wilders over mazelen

Normaal gesproken stoor ik me aan het negatieve geluid van Geert Wilders. De afgelopen tijd ben ik vooral verbaasd over zijn stilzwijgen.

Op vrijdag 28 juni is voor het eerst sinds lange tijd een met mazelen besmette patiënt opgenomen. Deze patiënt had ernstige complicaties. Daarnaast is in bepaalde regio’s een forse stijging te zien van het aantal patiënten met mazelen. De besmettingen vinden vooral plaats in gemeenten met een groot aantal streng gereformeerde gelovigen die zich vanwege hun geloofsovertuiging niet laten vaccineren. Dat mensen soms hun eigen gezondheid in gevaar brengen, kun je als overheid nauwelijks voorkomen. Echter, doordat deze gelovigen zich niet laten vaccineren brengen zij schade toe aan de groepsimmuniteit. Ook de gezondheid van de kinderen van ‘hardwerkende Nederlanders’ komt hiermee in gevaar – de groep waar Wilders zich altijd sterk voor maakt.

De GGD is genoodzaakt 10.000 baby’s voortijdig op te roepen voor vaccinaties. Uiteraard brengt dit ook de nodige kosten met zich mee. Kortom, er is sprake van vermijdbare kosten en gevaren als gevolg van religieuze motieven. Maar Wilders hoor je er niet over! Blijkbaar is zijn verontwaardiging over de negatieve gevolgen van religie voorbehouden aan de islam.

Stijn Crobach

Leiden

Gelijke monniken, gelijke kappen

Bij de discussie over de recente golf van mazelen in de bible belt wordt een interessant aspect over het hoofd gezien. Veel christenen die hun kinderen niet laten inenten vanwege hun opvattingen over predestinatie wonen op de Veluwe. Daarbij beroepen zij zich onder meer op Mattheus 10:26: „Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.”

Juist op de Veluwe wordt onder ellendige omstandigheden veel kleinvee gehouden, waaronder veel vogels. Die kippen en eenden worden door dezelfde christenen preventief met antibiotica behandeld.

Afgezien van de gevaren voor de volksgezondheid is het de vraag of deze praktijken met elkaar te rijmen zijn. Als je je kinderen niet inent, laat dan ook de vogels met rust. Maar als je je kippen wel preventief behandelt, zeur dan ook niet over inenten.

Paul Dijstelberge

Leiden

Weinig slachtoffers van terrorisme

In het artikel ‘De NSA zoekt naar een speld in een yottabyte’ wordt scepsis geuit over de effectiviteit van het verzamelen van zo veel gegevens voor het traceren van echte terroristen, waarmee de privacy van de wereldburger op grote schaal wordt geschonden. De geheime diensten hebben de gebeurtenissen van 9/11 en de aanslag op de marathon van Boston er niet mee kunnen voorkomen. De effecten van terrorisme zijn er nauwelijks door beperkt. Daarnaast wordt het terrorisme als werkelijke dreiging ter discussie gesteld. Het aantal doden door terrorisme is in geen enkel jaar meer dan een paar honderd geweest, behalve in 2001. De kans dat een Amerikaan sterft door terrorisme is 1 op 75.000. De kans dat dezelfde Amerikaan omkomt in het verkeer is duizend keer zo groot.

Na de aanslagen van 9/11 werd de USA Patriot Act ingevoerd, de wetgeving om de bestrijding van terrorisme te vergemakkelijken. De republikeinse afgevaardigde Sensenbrenner, een belangrijke voorstander van deze wet, verwondert zich er nu over hoe telefoongegevens van zoveel onschuldige Amerikanen relevant kunnen zijn om terroristen op te sporen. De aandacht lijkt verschoven te zijn van moslims naar alle burgers als potentiële terroristische bedreiging van de gevestigde orde, wat de ware toedracht is van het grootschalige aftappen van dataverkeer.

Het gaat niet langer om de veiligheid van de gewone burgers, maar om de bescherming van de machthebbers tegen de burgers.

Claudia Valk

Zoetermeer

Bij bisschop Gijsen liepen minder katholieken weg

In zijn necrologie over de orthodoxe oud-bisschop Gijsen van Roermond schrijft Guido de Vries dat de meerderheid van de katholieken negatief over Gijsen oordeelde en zich van de kerk afkeerde . Gijsen keerde zich tegen de afschaffing van het celibaat, pleitte tegen abortus en voorbehoedsmiddelen en vond dat homo’s uitgesloten moesten worden van de sacramenten. Het „kostte hem de helft van de kerkgangers in zijn bisdom Roermond”, aldus De Vries.

Gesuggereerd wordt dat het dalende kerkbezoek het gevolg was van Gijsens optreden. Deden de andere bisschoppen het dan zoveel beter? Wie de kerkbezoekcijfers analyseert, moet constateren dat in 1970 (vlak voordat Gijsen in 1972 werd benoemd) 382.900 Limburgers op een doorsnee weekend naar de kerk gingen en in 1995 (kort nadat Gijsen in 1993 was afgetreden) nog slechts 129.500. Dat is een daling van 66,2 procent, bijna tweederde dus. In de andere Nederlandse bisdommen was de daling echter 75 procent, oftewel driekwart. Het enige bisdom dat nog een beetje in de buurt van het bisdom Roermond kwam, was Groningen (met uitzondering van Leeuwarden) met een daling van 68,7 procent Je zou dus ook kunnen concluderen dat juist door (of ondanks?) het optreden van Gijsen de daling van het kerkbezoek in Limburg geringer was dan elders in Nederland.

Theo Schepens

godsdienstsocioloog

Berkel-Enschot

Voorstel Opstelten vooral voor de bühne

Minister Opstelten komt onder druk van de OESO met een logisch ogend voorstel om corruptie zwaarder te bestraffen. Hogere straffen geven aan de opsporing ook meer rechtsmiddelen. Zou dit omkopers en hun wederpartij daadwerkelijk afschrikken?

Veel omkoping is grensoverschrijdend. Omdat veel landen al over een hoger strafniveau beschikken, levert deze stap nauwelijks een bijdrage aan het afschrikeffect. Bovendien, als je een straf wilt opleggen of rechtsmiddelen wil gebruiken, dan zul je een verdachte eerst moeten opsporen en vervolgen en juist daar schort het in Nederland aan, zoals de OESO al in het begin van het jaar constateerde.

Gegeven dat juist op het OM flink moet worden bezuinigd, lijkt dit stoere voorstel vooral voor de bühne, maar zal het de praktijk van het smeren en fêteren niet doen schudden op haar grondvesten."

Peter Schimmel

Amsterdam

Miljarden voor de integratie-industrie

Herman Vuijsje stelde afgelopen zaterdag dat goede beleidsuitvoering in Nederland op belangrijke gebieden ontbreekt en dat de overheid ernst moeten maken met haar eigen rol en het toezicht op de rol van anderen.

Blijkens oude publicaties in het blad Binnenlands Bestuur ontbrak het decennialang aan ambtelijk draagvlak voor stevig beleid ten aanzien van minderheden. „Minderheden boeken vooruitgang, ondanks het beleid”, luidde een van de conclusies uit het rapport van de parlementaire enquête.

De miljarden verslindende integratie-industrie pakte lucratief uit voor een handvol partijpolitieke actieve allochtonen met tentakels in vitale sectoren, niet zelden met de handhaving van de status quo en het elimineren van kleinschalige initiatieven vanuit minderheden zelf tot gevolg.

Aan deskundige, integere en betrokken allochtonen ontbreekt het niet, maar op de niveaus van beleid en toezicht zijn ze nauwelijks te vinden. Hun expertise zou meer benut moeten worden op hogere niveaus om hardnekkig falen in kernsectoren als onderwijs, zorg, welzijn en justitie te helpen verminderen. Ook daarmee kan de integratie effectief een dienst worden bewezen.

Patricia Tilburg

Apeldoorn

Keus van pensioenfonds

Goed idee van het kabinet om nog geen beslissing te nemen over de regels van pensioenfondsen! Pensioenfondsen mogen gaan kiezen tussen het oude vertrouwde en het nieuwe beursgenoteerde rendement. Hoezo zouden zíj mogen kiezen?

Door mijn werk ben ik gebonden aan mijn pensioenfonds, ik heb geen keus. Maar als pensioenfonsen risicovol gaan beleggen, draag ik het risico – niet zij. Pensioenfondsen zouden daarom beide varianten aan hun leden moeten aanbieden. Dat past ook nog eens in deze tijd van (een teveel aan) keuzevrijheid.

Jos Schouten

Utrecht

Leraren, let op vakantie

Johannes Visser roept op om de schoolvakantie met 2 weken te bekorten en vervolgens een fulltime baan terug te brengen tot maximaal 20 lessen. Een simpele rekensom leert echter dat dit volkomen onmogelijk is. Immers, 2 weken minder vakantie betekent 50 extra lessen (2 x 25 lessen) en dat verdeeld over ongeveer 40 schoolweken levert een lestaakvermindering op van 1,25 lesuur en zeker geen minimaal 5! Op een aantal scholen moeten docenten nu al (veelal buiten de cao om) juist meer lessen geven.Het is dus naïef om te denken dat we richting 20 lessen zouden gaan koersen. In het gunstigste geval zou een docent wekelijks 23 à 24 lessen gaan geven en dat betekent nu niet direct een substantiële vermindering van de werkdruk. Daar staat tegenover dat de vakantie wel substantieel wordt verminderd met alle gevolgen van dien.

Ik roep Visser op voorzichtig te zijn met het uiten van dergelijke ondoordachte ideeën, want de Van Bijstervelden en de Bussemakers slapen niet en grijpen alles aan om de arbeidsvoorwaarden van het onderwijzend personeel aan te tasten. Collega’s, let op uw saeck !

Cees den Dulk

Leraar economie, Pijnacker