Politieke partijen tegen plezierjacht

Natuur en landschap moeten beter worden beschermd. De plezierjacht moet verdwijnen; er mogen alleen dieren worden afgeschoten als populaties te groot zijn of als dieren schade veroorzaken. Ook moet vandalisme in de natuur zwaar worden bestraft, zoals vernieling van nesten, holen en planten en het vergiftigen van dieren.

Deze voorstellen doen PvdA, D66 en GroenLinks in een gezamenlijke nota. Die is vandaag in Den Haag aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Natuur (PvdA).

De drie partijen maken in de nota Mooi Nederland onderscheid tussen twee soorten natuur: zogenoemde topnatuur, en overige gebieden – ‘Mooi Nederland’ – die ook het beschermen waard zijn.

Tot de topnatuur horen bijvoorbeeld de Veluwe en de Wadden. Deze „klassieke” gebieden behoren tot het Europese netwerk Natura 2000. Tot de andere natuur rekenen de partijen gebieden met „buitengewone schoonheid” die „typisch Hollands” zijn of „kenmerkend” voor een regio. Daaronder vallen het Groene Hart, het Limburgse heuvellandschap en Kinderdijk. Veel van deze gebieden maken deel uit van de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur, maar vallen buiten Natura 2000.

De drie partijen willen dat het kabinet één nieuwe natuurwet maakt die een einde maakt aan de „versnippering” van wetten en regels. Uitgangspunt van de nieuwe wet moet zijn dat natuur niet alleen ecologische waarde heeft als „onontbeerlijk onderdeel van onze leefomgeving”, en recreatieve waarde door „schoonheid, rust en stilte”. Natuur heeft ook een „intrinsieke” waarde, vinden de drie, „los van het belang voor mens of economie”.

Volgens de partijen is jacht „geen sport” maar „een middel dat alleen indien nodig op professionele wijze, wordt ingezet in het kader van schadebestrijding en duurzaam populatiebeheer”. De lijst met vrij bejaagbare soorten moet worden afgeschaft, vinden ze. Daarop staan nu de wilde eend, de fazant, de haas, het konijn en de houtduif.