Alternatieve route voor slachtoffers: mediation

Wie met zijn klacht niet bij het Meldpunt Seksueel Misbruik terecht kon, kan toch verhaal halen met behulp van mediation.

De fraters van Tilburg, de fraters van Utrecht, de broeders van de Christelijke Scholen en de jezuïeten gaan binnenkort met hun slachtoffers een mediationtraject in. Dat betekent dat 100 slachtoffers, buiten de klachtenprocedure van het Meldpunt Seksueel Misbruik om, als groep erkend worden. Individueel steunbewijs is daarbij niet of minder nodig. Via mediation, onder leiding van onafhankelijke deskundigen, wordt ook het smartengeld geregeld.

De ervaringen met deze alternatieve vorm van slachtofferhulp en klachtenafhandeling zijn goed. Eerder al werkten de broeders van Maastricht, de broeders van Liefde en de salesianen van Don Bosco mee aan mediation. Het zijn vooral groepen leerlingen van internaten en scholen die eraan meedoen. Bij de broeders van Maastricht zijn zo al 24 slachtoffers geholpen. Een grote meerderheid van de slachtoffers was tevreden. Binnenkort beginnen de broeders een nieuw traject met 24 slachtoffers. Na een aanvankelijk weigerachtige houding van de vorige overste van de broeders van Maastricht, zorgt zijn opvolger Kees Gordijn dat er schot in de afhandeling komt.

Ook 23 slachtoffers van het internaat Eikenburg van de broeders van Liefde hebben samen met de broeders een traject van mediation afgerond. Slachtoffer Frans Jansen (57): „Tot grote tevredenheid van de meerderheid van de deelnemers. De congregatie heeft het onder leiding van de nieuwe, Vlaamse overste goed aangepakt. Hij zorgde voor erkenning en heeft verantwoordelijkheid genomen. Dat bekent dat wij er als slachtoffers nu mogen zijn.”

De vorige overste van de broeders van Liefde, zelf door slachtoffers beschuldigd, wees de misbruikklachten liefst af. Zijn opvolger bracht daar verandering in, zegt Jansen. Het smartengeld is gemiddeld genomen behoorlijk. Jansen: „We spreken onderling niet over de bedragen omdat je dan al snel leed gaat vergelijken met elkaar. En geld is niet de hoofdzaak. Want zonder excuus is geld waardeloos.”

Opnieuw een Vlaming zorgde ook voor de mediation bij de salesianen van Don Bosco. Nadat de Nederlandse overste aangehouden was met kinderporno, zette de Vlaamse salesiaan Jos Claes orde op zaken. Hij zorgde voor erkenning van en compensatie voor 22 slachtoffers. Ze kregen tussen 5.000 en 35.000 euro.

„Van onze groep is ruwweg een derde zeer tevreden, een derde tevreden en een derde ontevreden”, zegt Janne Geraets (60) die als eerste slachtoffer van de salesianen in de publiciteit trad. „Bij diegene die niet tevreden zijn, ontbreekt vaak het causaal verband tussen de problemen in hun leven en het misbruik. Dat leidde tot een lagere uitkering."