FNV: meer ruimte om eigen leden te bevoordelen

FNV Bondgenoten wil in afspraken met werkgevers eigen leden vaker kunnen bevoordelen ten opzichte van niet-leden. De regels waaronder de minister van Sociale Zaken een cao algemeen verbindend kan verklaren (waarna de afspraken voor een hele bedrijfstak gelden) staan een onderscheid in arbeidsvoorwaarden tussen leden en niet-leden nu niet toe.

Voorzitter Henk van der Kolk van de FNV-bond wil dat die regels versoepeld worden. Hij hoopt dat sociale partners zo meer zullen investeren in werknemers.

Het bevoordelen van vakbondsleden is omstreden, omdat het ertoe kan leiden dat werknemers zich gedwongen voelen lid te worden van een bond. Gisteren ontstond ophef over twee bedrijven waar leden voordeeltjes krijgen. Het gaat onder meer om pensioendienstverlener Timeos, dat vakbondsleden bij ontslag 1.000 euro meer betaalt voor scholing.

Door vakbondsleden te bevoordelen meent Van der Kolk juist recht te doen aan het gelijkheidsprincipe. „Onze leden maken het mogelijk dat we cao’s kunnen afsluiten waar alle werknemers van profiteren. Maar als de rekening komt, draaien alleen vakbondsleden er voor op.”

Het zogenaamde vakbondstientje dat werkgevers na het afsluiten van een cao aan bonden betalen als compensatie voor dat ‘onrecht’, is volgens Van der Kolk „bij lange na niet kostendekkend”.

Van der Kolk pleit niet voor een verhoging van deze werkgeversbijdrage, omdat dat de onafhankelijkheid van de bond in gevaar zou brengen. Internationale verdragen waaraan Nederland is gebonden verbieden dat bedrijven vakbonden financieel overeind houden.

Van der Kolk zegt niet bang te zijn dat de afspraken ongelijke behandeling op de werkvloer tot gevolg hebben. Zo wordt het in het geval van Timeos voor de werkgever duurder om een vakbondslid te ontslaan, waardoor die in de verleiding kan komen bij ontslag eerder aan een collega te denken. „Deze afspraken zijn in onderling overleg met de werkgever tot stand gekomen.”

Werkgeversorganisatie AWVN hekelt de opstelling van FNV Bondgenoten. Hans van der Steen, hoofd arbeidsvoorwaardenbeleid, meent dat de bond van twee walletjes probeert te eten. „We hebben het vakbondstientje als erkenning voor het vakbondswerk, maar juist ook om te voorkomen dat bonden onderscheid maken in beloning.”

De AWVN ziet er niet op toe hoe dat geld wordt besteed. Na het afsluiten van de cao voor schoonmakers in 2010 is het geld deels gebruikt voor een eenmalige uitkering aan leden.

Het ministerie van Sociale Zaken wil vooralsnog niet reageren.