PvdA neemt afscheid van individualisme

De PvdA moet afstand nemen van het individualisme en zich meer richten op gemeenschapszin, lotsverbondenheid en saamhorigheid. Dat schrijft partijvoorzitter Hans Spekman in de resolutie ‘Wat van waarde is’, waarin de politieke koers van de partij voor de komende jaren is vastgelegd. Hij wil dat zijn partij in het politieke denken een „omslag” maakt „van ik naar ons”.

Vandaag presenteert de PvdA op een partijmanifestatie in Amsterdam de resolutie van Spekman. Op het sociaal-culturele vlak moet er meer aandacht komen voor CDA-achtige noties als gemeenschap en familie. „We moeten een vuist maken tegen een samenleving waarin het ‘ik’ soms het ‘ons’ uit het oog dreigt te verliezen,” aluds Spekman.

Op sociaal-economisch gebied wil Spekman de PvdA-koers juist verder richting de SP verleggen. De partij zou zich moeten verzetten tegen het „efficiency-denken” bij de overheid en moeten zorgen voor „een rem op eenzijdige flexibilisering” op de arbeidsmarkt. Zo zouden werkgevers weer moeten gaan opdraaien voor de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Met de nieuwe, linksere koers zet de PvdA een flinke stap weg van coalitiepartner VVD, die juist een sociaal-economisch rechts beleid voorstaat en op het sociaal-culturele vlak het individualisme aanhangt. Toch zou de resolutie volgens Spekman geen consequenties moeten hebben voor de samenwerking met de liberalen, omdat de partij heeft getekend voor het regeerakkoord.

De basis voor Spekmans koerswending vormt het ‘Van Waarde’-project van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA. In een bijgaand essay benoemt WBS-directeur Monika Sie Dhian Ho vier kernwaarden voor de sociaal-democratie: bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en binding.

Met de resolutie, geschreven door een commissie onder leiding van socioloog Kees Schuyt, bekrachtigt de PvdA een trend die drie jaar geleden voorzichtig werd ingezet door oud-leider Wouter Bos. In de Den Uyl-lezing van 2010 nam hij afstand van de links-liberale koers die zijn partij in voorgaande twintig jaar gevolgd had.

‘Van Waarde’ was aanvankelijk bedoeld als steuntje in de rug van Bos’ opvolger Job Cohen, die het verwijt kreeg te weinig ideeën te hebben over de koers van zijn partij. Na het vertrek van Cohen, een jaar geleden, besloot partijvoorzitter Spekman het project voort te zetten. De huidige vicepremier, Lodewijk Asscher, was tot zijn benoeming in het kabinet voorzitter van een belangrijke adviesgroep van Van Waarde.

De resolutie wordt besproken binnen PvdA-afdelingen in het land. Op 27 april mogen de leden zich erover uitspreken op een partijcongres.