De prijs van biodiesel

De productie van biobrandstof uit voedingsgewassen kan leiden tot een netto verhoging van de broeikasgasuitstoot PAGINA 8 & 9