Overheid, toon leiderschap

‘Het zijn barre economische tijden: steeds meer mensen werkeloos en geen vooruitzicht op snel herstel van de economie. Naast deze economische crisis hebben we te maken met een klimaat- en energiecrisis, en binnenkort ook met een grondstoffencrisis. Bij de pakken neerzitten, helpt ons niet verder.

Tijden van crisis zijn momenten van bezinning, vernieuwing en creativiteit. Laten we het moment aangrijpen om de economie te hervormen, onder andere door te investeren in een duurzame economie. Dat schept nieuwe banen en een toekomstbestendige concurrentiepositie.

Dit betekent als overheid leiderschap tonen, korte- en langetermijndoelen stellen en daarop afgestemde beleidsmaatregelen nemen. Geef allereerst negatieve milieu- en sociale effecten een prijs. Dat verhoogt de milieukosten en verlaagt de loonkosten (‘vergroening van het belastingstelsel’).

Verder moet de overheid samen met het bedrijfsleven blijven investeren in innovaties die sprongen in duurzaamheid tot stand brengen. Voor bedrijfsactiviteiten die niet meer passen in een duurzame economie, moet de overheid collectieve regelingen treffen, zoals een geregisseerde (gedeeltelijke) uitfasering van deze activiteiten (bijvoorbeeld afvalverbranding).

Een laatste, zeer wezenlijk punt: zet in op initiatieven van burgers en bedrijven zelf. Dat mobiliseert de positieve krachten en vergroot het draagvlak voor de noodzakelijk omschakeling naar een duurzame economie.”