Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Het regeerakkoord is klaar. De belangrijkste maatregelen op een rij

Na weken van onderhandelen is het regeerakkoord van VVD en PvdA nu openbaar. ‘Bruggen slaan’ heet het en er staan miljarenbezuinigingen in, net als hervormingen en een aantal investeringen. nrc.nl zet de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord op een rij.

Na weken van onderhandelen is het regeerakkoord van VVD en PvdA afgerond. ‘Bruggen slaan’ heet het en er staan miljardenbezuinigingen in, net als hervormingen en een aantal investeringen. nrc.nl zet de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord op een rij.

Het akkoord werd vanmiddag gepresenteerd door VVD-leider Rutte en PvdA-voorman Samsom. Van onderstaande maatregelen is zeker dat ze in het akkoord zijn opgenomen. NRC Handelsblad meldde begin van de middag dat het kabinet vijf miljard bezuinigt op de zorg, drie miljard bespaart op de sociale zekerheid en op de overheid nog eens 2,5 miljard bezuinigt.

Update 16.11 uur: inmiddels is het regeerakkoord gepubliceerd.

Zorg

 • Het kabinet bezuinigt vijf miljard op de zorg.
 • De zorgtoeslag wordt afgeschaft en de zorgpremie wordt inkomensfhankelijk. Ook andere zaken in de zorg worden inkomensafhankelijk, zoals het eigen risico.
 • In de langdurige zorg zullen mensen veel meer zelf moeten gaan betalen. Dat betekent dat bijvoorbeeld lichamelijke verzorging van (chronisch) zieken in principe niet meer uit de collectieve middelen worden betaald.
 • De AWBZ wordt sterk versoberd. Er komt geen liggeld voor patiënten in het ziekenhuis, of een eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg.
Woningmarkt
 • De hypotheekrenteaftrek wordt ook voor bestaande gevallen beperkt. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verminderd. De maatregel levert structureel 770 miljoen euro op.
 • Voor nieuwe gevallen wordt de aftrek van hypotheekrente vanaf komend jaar stevig beperkt.
Belastingen
 • Bij de inkomenstenbelasting worden aangepassingen doorgevoerd: het hoogste belastingtarief gaat van 52 procent naar 49 procent. De derde schijf gaat in 2014 van 42 naar 38 procent.
 • De btw-verhoging naar 21 procent blijft in stand en de de assurantiebelasting wordt meer dan verdubbeld.
 • De lasten voor de werkgevers gaan omhoog. Werkgevers moeten bijvoorbeeld meer sociale premies betalen. Ook worden bedrijfssubsidies geschrapt.
 • Er komt een verhuurdersbelasting.
Sociale zekerheid
 • Op de sociale zekerheid wordt in totaal 3 miljard bezuinigd. Het ontslagrecht wordt versoepeld en de maximale duur van de WW-uitkering (nu nog 38 maanden) wordt ingekort.
 • De AOW-leeftijd gaat sneller omhoog dan in het Lenteakkoord was overeengekomen. In 2018 komt de AOW-leeftijd op 66 jaar, drie maanden hoger dan dit voorjaar was afgesproken.
Onderwijs
 • Het kabinet investeert 700 miljoen in onderwijs. Er is extra geld beschikbaar om de kwaliteit van leraren te verhogen.
 • De basisbeurs voor studenten wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd. De langstudeerboete wordt volgend jaar met terugwerkende kracht afgeschaft. De OV-studentenkaart wordt per 2015 omgezet in een studentenkortingskaart voor het OV.
Openbaar bestuur
 • Op de overheid wordt 2,5 miljard bezuinigd. Zo wordt de nullijn voor ambtenaren gehandhaafd.
 • Het kabinet wil dat Nederland in de toekomst alleen nog maar gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners kent. Gewesten met minder inwoners moeten fuseren. Verder willen VVD en PvdA de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen.
 • De waterschapsverkiezingen vinden voortaan plaats op de dag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten.
Veiligheid
 • De nationale politie krijgt per jaar 105 miljoen extra voor meer blauw op straat en een grotere opsporingscapaciteit.
 • Het wordt mogelijk levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten.
 • Het kabinet streeft naar het verbeteren van de positie van het slachtoffer. Indien mogelijk worden de kosten van een strafproces op de daders verhaald.
 • Hooligans worden harder aangepakt en geweld op het sportveld wordt strenger bestraft.
Buitenland/defensie
 • Op ontwikkelingssamenwerking wordt 1 miljard bezuinigd. Daarvan gaat 250 miljoen euro naar Defensie voor het uitvoeren van vredesmissies.
 • Het kabinet neemt eind 2013 een beslissing over de vervanging van de F16 en daarmee over de toekomst van de JSF. De Algemene Rekenkamer stelt een onderzoek in naar de informatievoorziening over de JSF.
 • Het kabinet neemt een pro-Europese houding aan. “Europa is van groot belang voor onze vrede, veiligheid en welvaart”, zo staat in het akkoord. Nederland steunt een stapsgewijze totstandkoming van een Europese bankenunie.
 • De politiemissie in Kunduz wordt afgemaakt en conform planning afgerond in 2014.
 • De AIVD gaat niet meer in het buitenland opereren. Voor de informatieverwerving in het buitenland wordt overgestapt op samenwerking met buitenlandse diensten.
Ruimtelijke orde en milieu
 • Er komt geen kilometerheffing. Door investeringen in asfalt en de lage economische groei zou de filedruk al beperkt blijven.
 • Het kabinet investeert 400 miljoen euro in duurzame energie.
 • De forenzentaks wordt toch niet ingevoerd.
 • De Hedwigepolder wordt toch onder water gezet. In juni besloot het kabinet om de kwestie rond de Zeeuwse polder over te laten aan het nieuwe kabinet. Met België is afgesproken dat als natuurcompensatie voor de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde de polder onder water zou worden gezet.
Immigratie en integratie
 • Er komt een kinderpardon voor gewortelde asielkinderen.
 • Geen algeheel boerkaverbod, maar wel verboden boerka te dragen in zorg, openbaar vervoer en overheidsgebouwen.
 • Illegaliteit wordt strafbaar gesteld. Vreemdelingen die een misdrijf hebben gepleegd worden eerder uitgezet.
 • Nederland blijft in Europees verband streven naar strengere migratieregels.
 • De inburgeringseisen worden verder aangescherpt.
En verder…
 • Nieuwe ambtenaren mogen niet langer weigeren om huwelijken te sluiten tussen homoseksuelen. Scholen mogen homoseksuele leraren niet langer ontslaan.
 • De wietpas komt te vervallen.  Klanten van coffeeshops moeten wel hun identiteitsbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen. Dit betekent dat buitenlanders geweerd worden.
 • De minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar.
 • Er komt een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.
 • Holland Casino wordt onder voorwaarden verkocht. Het aanbieden van gokspelen is geen kerntaak van de overheid, vindt het kabinet.
 • Het kabinet streeft er niet langer naar de Olympische Spelen naar Nederland te halen.
 • Sporten wordt gestimuleerd. Zo komen er meer gymlessen op de basisschool.
 • Het ACTA-verdrag tegen internetpiraterij krijgt van het kabinet “in de huidige vorm” geen steun.
 • Nederlandse gevangen moeten verblijfskosten gaan betalen. 12,50 per dag met een maximum van zes maanden.
 • Zonder verwijzing van de dokter naar de spoedeisende hulp? 50 euro eigen bijdrage per bezoek.