Brieven

Wij tonen het lef en de ambitie voor zo’n film

In zijn bespreking van de film A royal affair (NRC Handelsblad, 22 augustus) spreekt Raymond van den Boogaard de hoop uit dat iemand „het lef en de ambitie” toont een dergelijke film te maken over de Nederlandse patriottentijd.

Die wens is heel terecht. Daarom zijn wij al enkele jaren bezig met de voorbereidingen voor de verfilming van het leven van Dirk en Gijsbert Karel van Hogendorp. Twee broers tegenover elkaar in de tijd dat de pruiken afgingen en de musketten werden geladen. Van de Bataafse omwenteling en de Franse bezetting tot en met het uitroepen van het Koninkrijk der Nederlanden. In 2013 zal een dubbelbiografie verschijnen en een musical voor amateurmuziektheatergezelschappen. In 2015, als de financiering wil lukken, gaan we dan eindelijk filmen.

Edwin van MeerkerkHistoricusRobert SchliesslerRegisseur

Kortstudeerbeloning leidt niet tot snellere studenten

De suggestie van Doekle Terpstra om niet een langstudeerboete te heffen, maar kortstudeerders te belonen (Opinie, 22 augustus) zal niet tot snellere studenten leiden. Deze maatregel is namelijk al uitgeprobeerd met de zogenaamde Bètabeurzen. Er is tussen 2003 en 2005 aan studenten van bepaalde masterstudies een premie aangeboden. Deze gold voor het kiezen voor bepaalde studies en voor het snel doorlopen van de studie. De uitvoering is in opdracht van het Platform BètaTechniek geëvalueerd door het bureau CHEPS van de Universiteit Twente.

Uit deze evaluatie bleek dat vooral studenten die al een grotere kans hadden om snel af te studeren in aanmerking kwamen voor deze premie. Bijvoorbeeld zijn dit hbo-studenten met een vwo-vooropleiding of studenten die gemiddeld hogere eindexamencijfers hadden, dan wel hoog opgeleide ouders hebben: verklarende factoren die aanzienlijk meer effect op studiesucces hebben.

De meeste studenten die een beloning of beurs kregen, hadden al een grotere kans om snel en succesvol hun studie af te ronden. Ongeveer de helft van de studenten gaf aan dat de beurs geen effect had gehad op studiekeuze, studiesnelheid en het afronden van de opleiding. Bovendien is het niet aan te tonen dat door de beurs meer studenten op tijd zijn afgestudeerd.

De kortstudeerbeloning is daarmee niet inzetbaar om langstuderen tegen te gaan: de potentieel succesvolle studenten zullen toch wel op tijd afstuderen en dan ook een beloning innen, terwijl de risicostudenten zich door deze prikkel niet laten leiden om sneller te studeren.

Het lezen van rapporten over reeds uitgeteste politieke ballonnetjes zou wel aan te raden zijn voor een bestuurder van een grote hbo-instelling en oud-voorzitter van de hbo-raad.

Rebecca Hamer

Voormalig programmaregisseur onderzoek van het Platform Beta Techniek