Rechts: meer zelf betalen

Rechts zoekt de oplossing in meer zelf betalen en minder collectief verzekeren. Mensen kunnen nu te weinig kiezen hoeveel ze uit willen geven aan hun gezondheid. Er is bovendien een grens aan de solidariteit tussen hoge en lage inkomens, en tussen gezond en ziek. Iedereen zal meer moeten betalen aan de zorg. De laagste inkomens worden daarvoor gecompenseerd via de zorgtoeslag.

Het basispakket (aan verzekerde zorg) in de zorgverzekering moet daarom kleiner. Alleen noodzakelijke zorg zit er wat rechtse partijen betreft nog in. Het eigen risico moet voor iedereen omhoog. De eigen bijdragen in verpleeghuizen moeten omhoog. Is het bijvoorbeeld niet raar dat gepensioneerden in verpleeghuizen wel het staatspensioen AOW krijgen, maar weinig of geen huur betalen? Als ze wel huur betalen voorkom je herverdeling van actieven (werkenden) naar inactieven (gepensioneerden).

Meer zelf betalen heeft als bijkomend voordeel dat gebruikers van zorg kostenbewuster worden. Dan gaan ze wellicht minder vaak naar huisarts of ziekenhuis. ‘Remgelden’ heet dat in België. Rapport na rapport constateert dat er geen rem zit op het gebruik van zorg, omdat niemand de kosten direct voelt.

De AWBZ (uitgaven 27 miljard euro) moet terug naar waar de volksverzekering ooit voor bedoeld was: het verzekeren van onverzekerbare zorg (je leven lang gehandicapt in een verpleeghuis). Daarom moeten grote delen van de AWBZ (hulp aan huis) worden overgeheveld naar gemeenten. Die zorg is geen recht meer, maar een voorziening. Rechts hoopt dat marktwerking en het toestaan van private investeerders in de zorg de uitgavengroei remmen.