Brieven over G500

De Stembreker is te goed van vertrouwen

Wat een merkwaardige actie van de G500 om via de ‘Stembreker’ de kiezer meer invloed te geven (Opinie&Debat, 18 augustus). Het probleem is duidelijk: één stem heeft z’n beperkingen. Vooral stemmers op middenpartijen kunnen behoefte hebben aan een tweede keus om hun positie nader te bepalen.

De Stembreker helpt je echter van de wal in de sloot. Allereerst moet ik de organisatie erachter vertrouwen, die mij via oncontroleerbare rekenarij een partij toewijst om op te stemmen. Problematischer: ik moet ook mijn medesamenzweerders vertrouwen. Terwijl ik bijvoorbeeld braaf mijn stem op D66 uitbreng, waarvoor ik met enkele anderen 20 procent voorkeur had, zet iemand anders mijn aandeel van 60 procent GroenLinks stiekem om in een stem op de VVD! Daartegen is geen andere garantie ingebouwd dan de goede trouw van de kiezer, en dat is echt te weinig. Vertrouwen in de politiek vergroot je er ook niet mee. Je ontneemt de kiezer juist de laatste band met de politiek. Stemmen op een bepaalde partij geeft in elk geval voor de lopende kabinetsperiode een binding met die partij. Dat verdwijnt in dit systeem ook nog.

De G500 zet een aantal belangrijke problemen op de politieke kaart. Maar ik zie niet gebeuren dat ik mij per sms laat voorschrijven op welke partij ik moet stemmen.

Joep Dubbink

Uithoorn

Wij hebben geen politici nodig, maar leiders

Dankzij het boeiende opiniedeel van de weekendkrant kom ik tot de conclusie dat met ons democratische bestel nog meer mis is dan ik al dacht. Dat veel politici niet met de toekomst van de samenleving bezig zijn, was mij wel duidelijk. Je ziet daarover bar weinig in de programma’s en na de verkiezingen is het onderwerp duurzame ontwikkeling uit beeld verdwenen. Helaas zijn politici hier niet mee bezig, maar vrijwel uitsluitend met hun carrière. We hebben geen politici nodig, maar leiders. Dat zijn helaas mensen die liever niet de politiek ingaan.

Waar ik niet zo bij stil gestaan had, is dat de oudere generatie waartoe ik zelf behoor zwaar oververtegenwoordigd is. Je hoeft geen demograaf te zijn om in te zien dat dit probleem alleen maar groter wordt. Van veel ouderen kun je niet verwachten dat ze met vernieuwende oplossingen komen. Veel ouderen zullen zich zelfs verzetten tegen duurzame maatregelen omdat die niet in hun eigen belang zijn.

Gelukkig is er een sterk groeiende groep die verantwoordelijkheid neemt en tegen de verdrukking in werkt aan duurzame vernieuwing. Er is geen enkel aspect van de samenleving dat niet geraakt zal worden door die vernieuwing. De voordelen zijn echter enorm: een leefbare wereld voor onszelf en volgende generaties. Een samenleving waar welzijn belangrijker is dan welvaart, waar we de grondstoffen niet verbruiken maar gebruiken, waar aandacht voor anderen centraal komt te staan en waar politici doen waar ze voor betaald worden: werken aan die leefbare wereld.

Pieter Parmentier

Diepenveen

Wie bepaalt volgens G500 wat kwaliteit is?

De laatste twijfel of G500 niet een verkapte minivariant van D66 is, is verdwenen. Volgens G500 moeten we niet denken in botsende, maar in gedeelde belangen. In een samenleving gekenmerkt door grote achterstelling aan de ene kant, en buitensporige bevoorrechting aan de andere, komt deze positie neer op het aanvaarden van die tegenstelling.

Niet de politieke richting moet het beleid bepalen, meent G500, maar kwaliteit. Maar wie bepaalt wat kwaliteit is? Ik heb vele jaren in de ICT gewerkt, en kwaliteit is ook daar van dominerend belang. Iets heeft in de ICT kwaliteit als het tegemoetkomt aan de wensen van de cliënt. Zo heeft ook politiek beleid kwaliteit als het de verlangens van de ‘cliënten’, de burgers van dit land, verwezenlijkt. Maar er zijn in de samenleving grote verschillen. De politieke verlangens van al die burgers zullen dus de sporen dragen van botsende belangen. Kwaliteit is geen toverspreuk waarmee maatschappelijke tegenstellingen kunnen worden toegedekt.

Daan Brouwer

Amsterdam

    • Daan Brouwer
    • Pieter Parmentier
    • Joep Dubbink