Brieven over verplichte donorregistratie

Automatisch donor zijn past juist bij onze wensen

Menno van der Land maakt bezwaar tegen invoering van het actieve donorregistratiesysteem (ADR) omdat het in strijd zou zijn met het zelfbeschikkingsrecht (Opinie, 16 augustus). Niets is minder waar. In ons huidige donorregistratiesysteem kan men kiezen tussen: 1. ik wil na mijn overlijden doneren, 2. ik wil niet doneren, 3. ik laat de beslissing over aan mijn nabestaanden.

In theorie betekent dat volledig zelfbeschikkingsrecht, of zoals van der Land het formuleert: „De vraag wat er zowel tijdens mijn leven als na mijn dood met mijn lichaam – inclusief alle organen – gebeurt, is aan mij en aan niemand anders.”

De meerderheid van de bevolking heeft echter geen keuze vastgelegd, en dan wordt aan de nabestaanden toestemming gevraagd. Wat er met het lichaam gebeurt, is dan dus aan een ander! De nabestaanden geven meestal geen toestemming, terwijl uit enquêtes keer op keer blijkt dat de meeste mensen, ook onder de niet-geregistreerden, zichzelf wel als potentiële donor beschouwen.

Door de positieve houding niet te laten registreren, blijft het zelfbeschikkingsrecht ongebruikt. Het ADR zorgt ervoor dat de meerderhei, die wil doneren, wordt gefaciliteerd door deze keuze automatisch te registreren. De minderheid die niet wil doneren, of de beslissing aan nabestaanden over wil laten, wordt gevraagd om dit aan te geven.

Een groter deel van de bevolking beslist zo zelf over wat er na de dood met het lichaam gebeurt, en nabestaanden worden minder vaak in de benarde positie gebracht om hierover een lastig besluit te nemen.

Internist-nefroloog, Nijmegen

D66 krijgt mijn stem niet meer met dit voorstel

Tot mijn verbijstering wil de partij waar ik met enige regelmaat op gestemd heb een wetsvoorstel indienen waarin men verplicht wordt zijn/haar organen ter donatie af te staan. Dit is de omgekeerde wereld: mijn lijf is van mij en tot op heden mag ik zelf beslissen wat ik ermee doe. Het is een bewuste keuze geen donor te willen zijn om redenen waar ik bij niemand verantwoording voor af hoef te leggen. Zelf hoef ik ook geen orgaan van een ander. Mocht mij iets overkomen, dan is het blijkbaar mijn tijd.

Het liberale gedachtengoed waarbij de mens zelf verantwoordelijk wordt geacht voor daden, lijf en leden staat wat mij betreft haaks op het voorstel van mevrouw Dijkstra. D66, mijn stem krijgt u alleen als u dat onzalige voorstel weer intrekt.

Bathmen

    • Dienke Cazemier
    • Prof. Dr. Luuk Hilbrands