Zoeken op nrc.nl vernieuwd

De zoekmachine waar deze website gebruik van maakt is vernieuwd. Tot voor kort maakte nrc.nl gebruik van Google om binnen de site te kunnen zoeken. Een belangrijk nadeel daarvan is dat het niet mogelijk is om de zoekresultaten op datum te sorteren. Met de nieuwe zoekmachine kan je zelf kiezen of je de zoekresultaten op relevantie of datum wil sorteren.

Door gebruik te maken van een eigen zoekindex in plaats van Google kunnen we alle data van een artikel gestructureerd opslaan en doorzoekbaar maken. Het is daardoor mogelijk te zoeken en filteren op auteur, datum, categorieën en trefwoorden. De zoekresultaten zijn verrijkt met afbeeldingen en metadata als categorie en auteur. Daarnaast zijn nieuwe artikelen vindbaar in de zoekmachine zodra ze online staan.

Zoekresultaten in de tijd

De grafiek bovenin de rechterkolom geeft het aantal zoekresultaten in de tijd weer. Door te klikken op een specifieke maand of jaar kan je de zoekresultaten voor die periode filteren.

Voor wie geïnteresseerd is in techniek: de zoekmachine maakt gebruik van Apache Solr, die gevoed is met artikelen van de oude website en continue bijgewerkt wordt met de inhoud van de huidige nrc.nl. De webapplicatie zelf is geschreven in het microframework Flask. De zoekmachine zoeken.nrc.nl is gemaakt door Ivo van Doesburg, Appie Verschoor, Milo Vermeulen, Christian ten Hoope en Koen Smeets.

    • Christian ten Hoope