Brieven over ouderenzorg

Laat ons dan zelf ons leven beëindigen

Het zat eraan te komen dat solidariteit in de gezondheidszorg op de schop ging. Volgens de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg zijn de kosten binnenkort niet op te brengen als ouderen zich niet extra verzekeren of zelf sparen voor gezondheidsproblemen op hun oude dag.

Dit probleem is op te lossen als de Raad burgers medicijnen verschaft die hen zelf, in overleg met dierbaren, laat bepalen wanneer het leven voltooid of ondraaglijk is. Hiermee moeten politici en hulpverleners zich niet bemoeien.

Pim P. Stegenga

Arnhem

Wij kunnen niet sparen voor eigen ouderenzorg

De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg beveelt ingrijpende maatregelen aan om verschraalde ouderenzorg te voorkomen. De Raad gaat uit van een steeds welvarender oudere generatie die best meer kan meebetalen aan de eigen zorg. Overigens wordt hierbij geheel voorbijgegaan aan de consequentie die de economische crisis ook voor de ouderen heeft.

Mijn echtgenote en ik, beiden 78, horen tot de groep die volgens het rapport de meeste kans heeft op een lange levensduur en zich het beste zorg kan permitteren van eigen geld. We zijn geen van beiden echt gezond. Een snelle berekening toont dat we ouder dan honderd jaar zouden moeten worden voordat het saldo van betaalde premies – voor inflatie gecorrigeerd – en ontvangen zorg negatief zou worden.

We hebben vanaf ons dertigste, behalve het betalen van premies, gespaard voor onze oude dag, in het bijzonder om de eigen extra zorg te kunnen betalen. Het resultaat is bedroevend. Eerst heeft de overheid een aanzienlijk deel van ons pensioenkapitaal ‘afgeroomd’. Daarna hebben twee economische crises ons gespaarde kapitaaltje gehalveerd.

Ons onderzoek van de zorgmarkt toont dat we hooguit één van ons anderhalf jaar kunnen laten verzorgen. Wellicht ware het beter te adviseren in de toekomst iedereen die ouder wordt dan 67 jaar te euthanaseren. Dat spaart immers ook nog AOW uit.

M.S. Elzas

Wageningen

Zorgdienstplicht voor babyboomers

Wat ligt meer voor de hand dan om, analoog aan de aloude dienstplicht, een zorgdienstplicht in te voeren voor gepensioneerden? De angst voor de Rus leidde vroeger tot het militaire dienstplichtstelsel. De zekerheid van de vergrijzing moet leiden tot een zorgdienstplichtstelsel.

De pensioenleeftijd (65 jaar) begint met een tweejaarlijkse periode van zorgdienstplicht van jongbejaarden aan oudbejaarden. Vier dagen in de week werkt de jongbejaarde in de zorg. Hiervoor ontvangt hij zijn AOW. Wie zorgdienstplichtvrijstelling heeft, ontvangt zijn AOW pas op zijn 67ste. De jongbejaarde is over een tiental jaren zelf oud, dus heeft directe belangen om het werk goed te organiseren.

Het invoeren van een zorgdienstplichtstelsel is het enige logische antwoord op de vergrijzing. Daarbij levert het een antwoord op de voorziene arbeidstekorten in de zorg en op de explosieve stijging van de budgetten van de AWBZ en ouderenzorg. De invoering is een logische volgende stap van de wetgeving van de verzorgingstaat.

Rene Strijland

Hempens

Loopt dit verkeerd af?

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) vindt dat het tijd wordt dat we de discussie durven aangaan over ouderenzorg. Haar voorbeeld: stel dat iemand van rond de negentig jaar nog een nieuwe heup wil, is dat dan zinvol als er bijvoorbeeld chronische problemen zijn? Het ‘durven’ van de minister heeft niets met moed te maken, maar eerder met: zij durft! In de beschaving die wij in de laatste honderd jaar hebben opgebouwd, waarbij er alles aan werd gedaan het leven te verlengen, is de eerste stap teruggezet.

Enkele jaren geleden stond het plein voor de Tweede Kamer nog vol met ambulancepersoneel dat zich verzette tegen marktwerking. Leven doet niet aan marktwerking.

Een negentigjarige was een twintiger rond de oorlog. De opbouw na de oorlog is uitgevoerd door deze groep. De welvaart is ontstaan in Nederland na deze inspanning. Deze groep, die niets heeft kunnen doen aan het financiële tekort in de zorg, was nog patiënt van het Ziekenfonds – opgericht vóór 1900 – en zou met alle zorg omringd horen te worden.

Minister Schippers deelt de andere betekenis van het woord zorg: de vrees dat iets verkeerd zal aflopen.

Cora Duin

Amsterdam

    • Cora Duin
    • Pim P. Stegenga
    • M.S. Elzas
    • Rene Strijland