Advies: vang illegaal op dieniet terug kan

Nederland moet opvang bieden aan illegale vreemdelingen die niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Dat beveelt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) vandaag minster Gerd Leers (Immigratie, Integratie en Asiel, CDA) aan.

In het rapport Recht op menswaardig bestaan wordt vooral aangedrongen op hulp aan minderjarigen en aan mensen met medische of psychische problemen.

Uitgeprocedeerde vreemdelingen in Nederland hebben geen recht op opvang en andere voorzieningen, zoals werk of een uitkering. Dat druist soms in tegen Europese en internationale mensenrechtenverdragen, stelt het adviescollege. De overheid gaat er vanuit dat iedereen die wil vertrekken, ook kan vertrekken. Maar dat is niet altijd het geval. Verschillende landen accepteren hun vroegere burgers niet, en verstrekken geen reisdocumenten.

Daarnaast adviseert de ACVZ om mensen die wel meewerken aan hun terugkeer maar bij wie dat nog niet is geslaagd, niet uit de opvang te zetten. Dat gebeurt nu wanneer de tijd die ervoor staat om zelf terugkeer te regelen, is verstreken.

De ACVZ vergeleek het vreemdelingenbeleid van Nederland met dat van België, Frankrijk en Denemarken. Het blijkt dat Nederland het strengste beleid heeft ten aanzien van vreemdelingen.

Morgen begint op de Vrije Universiteit in Amsterdam een tweedaags congres over sociale bescherming en migratie getiteld Access Denied. Nederlandse en internationale deskundigen debatteren over juridische, praktische en politieke consequenties van het uitsluiten van uitgeprocedeerde vreemdelingen van ‘sociale zekerheidarrangementen’.