VVD wil meer invloed parlement bij internationale verdragen

De VVD vindt dat internationale verdragen, bijvoorbeeld die over mensenrechten, niet meer vanzelf van kracht mogen worden. Voortaan moet het parlement bepalen hoe ze kunnen worden geïnterpreteerd. Zo kan worden voorkomen dat rechters verdragen te ruim interpreteren buiten de Tweede Kamer om. Dat betogen de VVD-Kamerleden Stef Blok, Klaas Dijkhoff en Joost Taverne vandaag op de opiniepagina van deze krant.

Internationale verdragen in ons land hebben ‘rechtstreekse werking’. Dat betekent dat burgers er rechten aan kunnen ontlenen. In andere landen is voor veel verdragen eerst een uitvoeringswet nodig die de rechten en plichten voor burgers nader invult. Voor besluiten van bepaalde organisaties als de EU is zo’n uitvoeringswet niet aan de orde.

De VVD wil de Grondwet veranderen en de zinsnede „behoudens voor zover bij wet anders is bepaald” toevoegen aan de huidige regelgeving. Zo blijft, volgens de VVD, de algemene regel bestaan dat internationale regelgeving boven de nationale staat, maar kunnen regering en parlement preciezer aanduiden wat die doorwerking betekent.

Het standpunt van de VVD volgt op een recente uitspraak van de rechter in Den Haag op grond van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Die ging over de afschaffing van de speciale bijstand voor kunstenaars. Daarvoor is geen overgangsregeling voorzien. Volgens het Hof is dat een schending van mensenrechten. De VVD vindt dat ook immigranten te gemakkelijk toegang krijgen tot uitkeringen.

„Dat het zover heeft kunnen komen, moeten wij volksvertegenwoordigers onszelf verwijten”, schrijven de VVD’ers: „De inflatie is het resultaat van een eenzijdige ontwikkeling van de mensenrechten. Rechters hebben zich ijverig gekweten van hun interpretatietaak, waar de (internationale) wetgever haar taak heeft laten liggen.”

Opinie: pagina 17