VVD wil Grondwet wijzigen: meer invloed parlement bij EU-regels

Stef Blok bepleit samen met collega's Joost Taverne en Klaas Dijkhoff een grondwetswijziging. Foto Roel Rozenburg

De VVD wil de Grondwet aanpassen. Europese regelgeving moet in de toekomst niet meer automatisch van kracht worden als ze botst met de Nederlandse wetten en regels, betogen VVD-Kamerleden Stef Blok, Klaas Dijkhoff en Joost Taverne vandaag in NRC Handelsblad.

Voortaan moet het parlement bepalen hoe internationale verdragen kunnen worden geïnterpreteerd. Zo kan worden voorkomen dat rechters verdragen te ruim interpreteren buiten de Tweede Kamer om, zo beargumenteren de Kamerleden hun standpunt.

Internationale regels hebben bij ons ‘rechtstreekse werking’

Internationale verdragen in ons land hebben ‘rechtstreekse werking’. Dat betekent dat burgers er rechten aan kunnen ontlenen. In andere landen is voor veel verdragen eerst een uitvoeringswet nodig die de rechten en plichten voor burgers nader invult. Voor besluiten van bepaalde organisaties als de EU is zo’n uitvoeringswet niet aan de orde.

De VVD wil de Grondwet veranderen en de zinsnede “behoudens voor zover bij wet anders is bepaald” toevoegen aan de huidige regelgeving. Zo blijft, volgens de VVD, de algemene regel bestaan dat internationale regelgeving boven de nationale staat, maar kunnen regering en parlement preciezer aanduiden wat die doorwerking betekent.

‘Immigranten krijgen te makkelijk een uitkering’

Het standpunt van de VVD volgt op een recente uitspraak van de rechter in Den Haag op grond van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Die ging over de afschaffing van de speciale bijstand voor kunstenaars. Daarvoor is geen overgangsregeling voorzien. Volgens het Hof is dat een schending van mensenrechten. De VVD vindt dat ook immigranten te gemakkelijk toegang krijgen tot uitkeringen.

“Dat het zover heeft kunnen komen, moeten wij volksvertegenwoordigers onszelf verwijten”, schrijven de VVD’ers:

“De inflatie is het resultaat van een eenzijdige ontwikkeling van de mensenrechten. Rechters hebben zich ijverig gekweten van hun interpretatietaak, waar de (internationale) wetgever haar taak heeft laten liggen.”

    • Annemarie Coevert