Brief aan tien ambassadeurs

Geachte ambassadeurs en zaakgelastigden van Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.

In uw brief aan de Nederlandse samenleving en haar politieke leiders doet u uw beklag over het ‘Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen’ dat op internet is geopend voor klagende Nederlanders die overlast ondervinden van landgenoten van u die hier verblijven.

Voor de goede orde: dit meldpunt is niet van onze regering, maar van een politieke partij die het huidige kabinet op belangrijke onderdelen steunt, zij het juist niet als het gaat om het Europa-beleid. Deze partij, de PVV, gedoogt het kabinet. Wat ‘gedogen’ precies is, is lastig aan u of buitenlanders in het algemeen uit te leggen. Het komt erop neer dat de PVV niet in de huidige regering zit, maar dat het kabinet zonder die partij niet zou kunnen regeren. Het is een minderheidskabinet dat rust op 52 van de 150 zetels in ons parlement.

Het kabinet heeft dus rekening te houden met de opvattingen van deze partij die, gelet op de 24 zetels die ze heeft, ook de stem van veel kiezers vertolkt. Dat is wel te betreuren, want de PVV is een partij die de ergernis over, angst voor en argwaan tegen buitenlanders en allochtonen in ons land uitbaat en aanjaagt. De regeringspartijen, VVD en CDA, die hun beleid laten afhangen van de instemming van zo’n partij, hebben een grote verantwoordelijkheid op zich geladen.

U heeft natuurlijk gelijk dat het meldpunt geen enkele oplossing biedt voor de problematiek die u en wij ook niet moeten ontkennen. We moeten werken aan oplossingen. Maar terecht wijst u er ook op „dat het vrij verkeer van arbeid een van de steunpilaren van de Europese Unie is”, evenals het vrij verkeer van goederen, diensten en kapitaal – Nederland heeft er inderdaad een groot deel van zijn welvaart aan te danken.

U schrijft dat de Nederlandse maatschappij in uw landen als voorbeeld van vrijheid en tolerantie heeft gegolden. U raakt ons daarmee in het hart, juist omdat u Europese lidstaten vertegenwoordigt die het decennialang zonder democratie en zonder vrijheid voor de burgers moesten stellen, levend onder het juk van (partij)dictatuur. Dat maakt het discriminatoire PVV-meldpunt ook zo wrang. Het is zeer te betreuren dat onze premier Rutte, notabene historicus en liberaal, zo weinig empathie toont voor uw gevoelens en zich zo formeel en star opstelt.

Wij vrezen dat een gevolg hiervan is dat samenwerking binnen de Europese Unie van Nederland met uw landen wordt bemoeilijkt. Dat betreuren wij. Het is zeker niet in het Nederlandse belang. Laten we hopen dat onze regering alsnog ferm afstand neemt van dat abjecte meldpunt.

Hoogachtend,

Hoofdredactie NRC Handelsblad