Brieven over pensioenen

Wientjes houdt zichzelf en ook ons voor de gek

De kans dat op pensioenrechten moet worden gekort, wordt steeds groter. De Nederlandsche Bank (DNB) dringt er bij een groot aantal pensioenfondsen op aan dat zij hun deelnemers hiervan op de hoogte stellen. Werkgeversvoorman Bernard Wientjes verzet zich hiertegen en denkt dat kortingen kunnen worden voorkomen door het pensioenakkoord uit te voeren. Volgens ons houdt hij zichzelf en anderen voor de gek.

In een collectieve pensioenregeling met voorwaardelijke rechten zijn de pensioenuitkeringen afhankelijk van de beleggingsresultaten en de verdeling ervan. Deze verdeling komt tot uitdrukking in het gevoerde beleid met betrekking tot kortingen en toeslagen. Als bij tegenvallende dekkingsgraden tot uitstel van de kortingen wordt besloten, wordt afgeweken van de oorspronkelijk afgesproken verdeling.

Door niet op feitelijk uitgekeerde pensioenen te korten, worden toekomstige pensioenen onzekerder. Een herverdeling vindt plaats, zowel tussen individuele deelnemers als tussen generaties.

Of kortingen nu worden uitgesteld door hersteltermijnen verder op te rekken of door een andere rekenrente toe te passen, maakt uit voor de vraag hoe wordt herverdeeld, maar niet voor de vraag of er wordt herverdeeld. De meeste deelnemers overkomt dit zonder dat zij het door hebben.

Zij die het wel doorhebben, konden tot voor kort nog enig heil verwachten van de toezegging van de minister van Sociale Zaken te zullen toezien op een evenwichtige verdeling over generaties. Wientjes heeft hier blijkbaar geen boodschap meer aan.

Misschien vreest hij dat het risico dat moet worden gekort in de komende cao-onderhandelingen leidt tot extra pensioeneisen. Het zou hem sieren expliciet te zeggen dat de werkgevers zich hiertegen zullen verzetten in plaats van te suggereren dat kortingen niet nodig zijn. Daarmee houdt hij zichzelf en anderen voor de gek.

Lex Hoogduin

Duisenberg School of Finance en Universiteit van Amsterdam

Jan Snippe

Directeur Dimensional Retirement

Ik accepteer zo’n daling van mijn pensioen niet

Het stuk van Kees Cools en Anton van Nunen over de gang van zaken rond de pensioenen toont voor de zoveelste keer dat graaien door bedrijven in hun pensioenpotten, incompetentie bij DNB, slechte beleggingen en het bezigen van een labiele disconteringsvoet voor een uitkering die zo stabiel mogelijk moet zijn, de belangrijkste redenen zijn van de huidige problemen (Opinie & Debat, 7 januari).

Volgens het reglement van mijn pensioenfonds is exact omschreven welk pensioen ik hoor te krijgen. Het voorziet niet in een daling met x procent. Zo’n daling zal ik dus niet accepteren. Natuurlijk zullen aan het reglement kleine lettertjes zijn of worden toegevoegd, maar deze zijn mij niet op een adequate manier medegedeeld. Een interessant juridisch steekspel zou het gevolg kunnen zijn.

Wil men ooit draagvlak krijgen voor een reductie van de pensioenuitkeringen, dan dienen in de eerste plaats de verantwoordelijken – met name de pensioenbeheerders en de verantwoordelijken bij DNB – een salarisreductie te accepteren met een corresponderend percentage. Uiteindelijk is ook het oudere deel van onze samenleving in staat ‘het ganse raderwerk’ stil te leggen!

J.D.B. Veldkamp

Eindhoven

    • Lex Hoogduin
    • Jan Snippe
    • J.D.B. Veldkamp