SCP: onderwijs, veiligheid niet beter met meer geld

Belangengroepen en bonden hebben verbijsterd gereageerd op een publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat concludeerde in een vanmorgen uitgebracht rapport dat uitgaven voor onderwijs, politie en rechtspraak de afgelopen jaren weliswaar zijn gestegen, maar dat dat niet of nauwelijks heeft geleid tot aantoonbaar beter onderwijs of grotere veiligheid. Meer geld leidde ook tot lagere productiviteit Alleen in de zorg hebben extra uitgaven effect gehad.

De laatste 15 jaar stegen de uitgaven voor politie met 90 procent, terwijl de lichte stijging van opgehelderde zaken sinds 2004 weer afvlakte. In het basisonderwijs zijn de overheidsuitgaven, gecorrigeerd voor inflatie, in tien jaar gestegen met zo’n 60 procent per leerling. Maar tot aantoonbaar slimmere kinderen leidde dit niet.

Als publieke uitgaven niet genoeg opleveren, komt dat door politieke keuzes en toegenomen bureaucratie, werpen organisaties uit het veld tegen. Volgens Kete Kervezee van de vereniging van basisschoolbesturen PO-raad, is er een „merkwaardige” hiaat tussen inhoud en conclusies van het rapport. Dat vindt ook Ton Duif, voorzitter van de Algemene Vereniging Schoolleiders. „Het is een zeer gerenommeerd instituut dat uitvoerig bronnenonderzoek heeft gedaan, maar vervolgens in de conclusies en in de toonzetting het onderwijs afserveert op basis van boterzachte gegevens als Cito-score en oudertevredenheid. De bevindingen van de onderwijsinspectie dat de kwaliteit omhoog is gegaan, zijn dan opeens niet belangrijk meer.”

Ze verwijten het SCP dat niet in ogenschouw is genomen waarom de onderwijskosten zijn opgelopen. Kervezee: „Er is niet gekeken naar de extra taken en de toegenomen sociale problematiek op scholen. De politiek-maatschappelijke keuze om ouders uit verschillende typen onderwijs te laten kiezen, wordt niet in het kostenplaatje meegenomen. En er wordt niet meegewogen dat de salarissen onlangs zijn bijgesteld vanwege het dreigende lerarentekort.” Duif ziet in de conclusies een opmaat voor nieuwe bezuinigingen.

Volgens Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP zijn de SCP-conclusies „te kort door de bocht”. „Er is niet gekeken naar het terughalen van geld van criminelen, en de bijdrage van wijkagenten in preventieve zin, ontbreekt ook.”Daarnaast wil hij dat meegewogen wordt dat nieuwe regelgeving, vooral uit Europa, veel druk op de politie legt: „Die bureaucratie kostte de politie de afgelopen paar jaar 1.400 formatieplaatsen.”

In het nieuws: pagina 4-5