De moeder aller familietragedies

Aflevering 17, over de Griekse tragedies van Aischylos, Sofokles en Euripides.

©

Eén familie, acht tragedies noemde Gerard Koolschijn zijn vertaling van de Oud-Griekse toneelstukken die het verhaal vertellen van de afstammelingen van de vervloekte Atreus. Hoe koning Agamemnon van Mykene tot woede van zijn vrouw Klytaimnestra zijn dochter Ifigeneia offert om de wind in de rug te krijgen bij de afvaart naar de Trojaanse oorlog. Hoe Agamemnon tien jaar later, bij terugkomst uit Troje, afgeslacht wordt door Klytaimnestra en haar minnaar Aigisthos. Hoe Orestes, de zoon des huizes, op aandringen van zijn zuster Elektra zijn vader wreekt door eerst Aigisthos en daarna zijn moeder te vermoorden. Hoe de moedermoordenaar door de uitspraak van een Atheense rechtbank verlost wordt van de Furiën die hem achtervolgen. En hoe hij ten slotte zijn doodgewaande zuster Ifigeneia terugvindt op de Krim.

De acht tragedies, een kwart van het totaal dat uit de Griekse oudheid is overgeleverd, zijn geschreven door Aischylos, Sofokles en Euripides, over wie verteld wordt dat de eerste tegen de Perzen vocht op de vloot bij Salamis (480 v.Chr.), de tweede zong in het overwinningskoor, en de derde geboren werd op de dag van de zeeslag. Omdat er geen toneelstukken bekend zijn uit de zesde eeuw, toen in Athene de tragoidia (letterlijk: bokkezang) ontstond uit de eredienst voor de god Dionysus, gelden deze Grote Drie als de grondleggers van het antieke theater. Shame and scandal in the family was hun belangrijkste thema; Euripides schreef niet alleen over de Atriden maar ook over de gezinnen van Jason, Theseus en de Trojaanse koning Priamos. Sofokles schreef naast Elektra drie toneelstukken over Oidipous en diens dochter Antigone. En Aischylos is vooral beroemd om zijn Oresteia, de enige Attische (lees: Atheense) trilogie die bewaard is gebleven.

9200000002271754

De classicus-dichter Piet Gerbrandy omschreef Het verhaal van Orestes als ‘de moeder aller tragedies’. Zelf meende Aischylos dat zijn hele oeuvre uit ‘niet meer dan kruimels van het banket van Homeros’ bestond. In het eerste deel van de trilogie, Agamemnon, ensceneert hij de moord op Agamemnon en zijn Trojaanse slavin Kassandra; in deel twee, Dodenoffer, beschrijft hij de eerwraak van Orestes, en in deel drie, Goede geesten, diens verlossing van de wraakgodinnen dankzij de uitspraak van een Atheense rechtbank. Door optimaal gebruik te maken van de traditionele koren (de oude mannen van Mykene in Agamemnon, de offerplengsters bij het graf van Agamemnon in Dodenoffer) verhaalt Aischylos bovendien van de gruwelen van de Trojaanse oorlog en van de reden voor al deze ellende: de beslissing van Agamemnon om zijn dochter Ifigeneia te offeren om de goden gunstig te stemmen.

Het knappe van de Oresteia – afgezien van de plastische poëzie waarmee de bloeddorst en de wanhoop van de personages wordt beschreven – is dat je als toeschouwer moeilijk partij kunt kiezen voor een van de hoofdrolspelers. Agamemnon heeft de slechtste papieren – per slot van rekening liet hij zijn dochter ‘als een geitje’ slachten; maar zijn einde is gruwelijk en misschien onverdiend, als je bedenkt dat hij de opdracht voor het mensenoffer kreeg van de godin Artemis, en moest kiezen tussen het belang van de gemeenschap (de wachtende Griekse vloot) en vaderliefde. Klytaimnestra wreekt haar dochter, maar wordt door de dichter getekend als een overspelige moordenares. En hoewel Orestes zich schuldig maakt aan moedermoord, zien we in dat hij niet anders kan. Zijn eerwraak is een goddelijk gebod.

Uit het slotstuk van de trilogie blijkt dat Aischylos toch partij trekt voor Orestes. De jury van een rechtbank (met een beslissende stem van de moederloze godin Athene!) bepaalt dat de plicht tot vaderwraak zwaarder weegt dan het taboe op moedermoord; vaders zijn belangrijker dan moeders. Een aanvechtbare uitspraak, dat lijkt zelfs Aischylos te vinden. Maar wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen: Orestes’ vrijspraak betekent dat er een einde komt aan ‘de ketting van moorden en de keten van angst’ waarover de koorzangers vanaf het begin van de tragedie hebben gejammerd.

9782070780976

Behalve pionier van de Griekse tragedie, die vanaf de Renaissance eerst het toneel en daarna de roman zou veroveren, was Aischylos de sterkste schakel in een keten van grote kunstenaars die zich door Orestes en Elektra lieten inspireren – van de toneelschrijvers Seneca en Shakespeare (Hamlet!) tot de componisten Richard Strauss en Iannis Xenakis. Eugene O’Neill situeerde Mourning Becomes Electra (1931) in de Amerikaanse Burgeroorlog; Jean-Paul Sartre maakte van Orestes’ vervolging door de Furiën een existentialistisch drama (Les mouches, 1943); en een paar jaar geleden schreef de Franse Amerikaan Jonathan Littell een geruchtmakende roman over een verknipte SS’er onder de titel Les Bienveillantes, de Franse naam voor de Furiën. „Mooi als de Griekse tragedie resoneert in een roman,” zei hij erbij, „maar ik mag hopen dat er evenveel Dostojevski als Aischylos in De Welwillenden doorklinkt.”

    • Pieter Steinz