EU-hof: asielzoeker kan niet terug naar Griekenland

Lidstaten van de Europese Unie mogen asielzoekers niet zomaar terugsturen naar landen als Griekenland, zolang daar een risico bestaat op „onmenselijke en vernederende” behandeling. Dit heeft het Hof van Justitie van de EU gisteren bepaald in een vonnis over het Europese asielbeleid.

Voordat EU-landen asielzoekers terugsturen naar de lidstaat waar ze het eerst aankwamen – dikwijls is dit Griekenland – moet er een garantie zijn dat de grondrechten van de asielzoeker daar zijn gewaarborgd, aldus het EU-hof in Luxemburg.

Het hof plaatst een belangrijke kanttekening bij een kernprincipe van het Europese asielbeleid. Volgens dit principe is de lidstaat waar de vreemdeling als eerste binnenkomt, verantwoordelijk voor asielaanvragen. Deze zogenaamde ‘Dublin-verordening’ staat al langer onder druk wegens het gebrekkige Griekse asielbeleid. De kans dat Griekenland een eerste verzoek tot asiel inwilligt is nihil. Toestanden in opvangcentra gelden als erbarmelijk.

Eerder dit jaar oordeelde het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg dat Griekenland schuldig is aan schending van mensenrechten in zijn asielprocedure. Het vonnis van de EU-rechters van gisteren ligt in het verlengde van deze uitspraak uit Straatsburg.

Het vonnis van gisteren kwam op verzoek van Britse en Ierse rechters, die de Europese rechters om interpretatie van de Dublin-regels vroegen. In het Verenigd Koninkrijk ging een Afghaanse asielzoeker in beroep tegen uitzetting naar Griekenland. In Ierland verzetten migranten uit Afghanistan, Iran en Algerije zich tegen terugkeer naar Griekenland.

De Europese Commissie ijvert voor herziening van de Dublin-regels. De Commissie wil betere garanties voor een menselijke behandeling van asielzoekers in de hele Europese Unie. Zij verwelkomde gisteren het oordeel van het EU-hof. Maar landen als het Verenigd Koninkrijk vrezen dat ze nu meer asielzoekers zullen moeten opnemen.