Het Europarlement spreekt

Wat Lady Ashton tussen de regels aankondigde was dat het Europarlement vandaag zou oproepen tot nieuwe vrije en eerlijke parlementsverkiezingen in Rusland en een ,,onmiddellijk en uitvoerig onderzoek naar alle meldingen van fraude en intimidatie in de verkiezingen die er op 4 december zijn gehouden.” Zover is het Europarlement in zijn betrekkingen met Rusland volgens mij nog nooit gegaan.

In een persverklaring uit Brussel luidt het:

De Europarlementsleden zijn ingenomen met de betogingen in Rusland, als “uiting van het verlangen van het Russische volk naar meer democratie”, aldus een resolutie die het Parlement woensdag heeft aangenomen.

De EP-leden benadrukken dat uit het verloop van de verkiezingen is gebleken dat Rusland niet voldoet aan de verkiezingsnormen die de OVSE heeft vastgesteld. Ze uiten hun diepe bezorgdheid over meldingen van fraude en over de eerste bevindingen in het verslag van het Bureau voor democratische instellingen en mensenrechten van de OVSE, betreffende procedureschendingen, het gebrek aan onpartijdigheid bij de media, het dwarsbomen van onafhankelijke waarnemers en het ontbreken van duidelijke scheidslijnen tussen partij en staat.

De woensdag aangenomen resolutie herhaalt dat de omslachtige registratieprocedure heeft geleid tot de uitsluiting van meerdere oppositiepartijen en van meet af aan de vrijheid van vereniging, de politieke concurrentie en het pluralisme ernstig heeft aangetast. Het Parlement verzoekt dan ook om het houden van nieuwe vrije en eerlijke verkiezingen, nadat alle oppositiepartijen zijn geregistreerd.

De EP-leden zijn ingenomen met de betogingen in Rusland, die een “uiting zijn van het verlangen van het Russische volk naar meer democratie” en ze veroordelen het harde politieoptreden tegen vreedzame demonstranten. Het Parlement dringt aan op een onmiddellijk en uitvoerig onderzoek naar aanleiding van alle berichten over fraude en intimidatie en straffen voor de verantwoordelijken.

De voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands beleid worden verzocht de verkiezingen van 4 december tijdens de EU-Rusland top van 15 december ter tafel te brengen.

De Europarlementsleden herhalen hun bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in Rusland en over het feit dat Rusland geen rechtsstaat is en geen onafhankelijke rechterlijke macht heeft. De leden verzoeken de EU en Rusland het tempo van de onderhandelingen over een nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst te verhogen. Ze pleiten voor een alomvattende, juridisch bindende overeenkomst betreffende politieke, economische en sociale aspecten, inclusief alle onderwerpen die verband houden met democratie, rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten.

De resolutie benadrukt dat het belangrijk is het energiepartnerschap met Rusland te intensiveren en herhaalt dat de levering van natuurlijke hulpbronnen niet als politiek instrument mag worden gebruikt.

Tenslotte benadrukt de resolutie dat problemen op internationaal niveau, met name met betrekking tot Syrië en Iran, niet kunnen worden opgelost zonder een gecoördineerde aanpak waarbij Rusland - dat over een vetorecht in de VN-Veiligheidsraad beschikt - betrokken is.

 

    • Michel Krielaars