Aanvulling

In het artikel ‘De doktersassistent als doorbitch’ zegt gezondheidspsychologe Jozien Bensing dat doktersassistenten niet zoals artsen een eed afleggen over het beroepsgeheim. Dat is juist, maar volgens juridisch adviseur in de gezondheidszorg Jolanda van Boven zijn doktersassistenten ook zonder die eed wel degelijk gehouden aan een beroepsgeheim. Artikel 88 van de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) bepaalt dat iedereen die werkzaam is in de individuele gezondheidszorg verplicht is geheimhouding in acht te nemen ten opzichte van al datgene wat hem bij het uitoefenen van zijn beroep als geheim is toevertrouwd, of wat hem of haar daarbij als geheim ter kennis is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen. “Daardoor heeft de doktersassistent op grond van de Wet BIG een zelfstandig beroepsgeheim en niet een van de arts afgeleide geheimhoudingsplicht”, zegt Van Boven. “Overigens zal de geheimhoudingsplicht ook in de meeste arbeidscontracten zijn opgenomen, evenals in de CAO’s.”

Redactie Wetenschap. Op pagina 12 staat de wekelijkse brievenrubriek