NRC Lezersfonds

Hier vind u alle gegevens omtrent het Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezer

De ‘Externe’ leden commissie

Mevrouw Mr. T. Faber-de Heer
Mevrouw M. van Haaren
De heer Drs. A.E. Janssen
De heer Mr. E.O. Spier
Mevrouw J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema
De heer H. Vis

Bestuursleden
De heer P.A.C. Vandermeersch
De heer J.F. Nijenhuis
De heer Mr. E.IJ. Spier

Doelstelling en financiële gegevens van de Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers.

De stichting heeft ten doel: Het verkrijgen en verstrekken van bijdragen ten behoeve van maatschappelijke en culturele doeleinden, in verband staande met de werkzaamheden van NRC Handelsblad.

Ter bevordering van dit doel zullen:

 • Zoals oorspronkelijk in de statuten staat vermeld: “aan bekende of veelbelovende Nederlanders, welke zich onderscheiden als ontdekkingsreizigers, geleerden, schrijvers of kunstenaars, uit de vruchten of opgelegde vruchten der stichting bijdragen worden verstrekt teneinde hen in staat te stellen door reizen in den vreemde bij te dragen tot vermeerdering van de cultuur van ons vaderland”, met dien verstande, dat een financiële bijdrage uit het voorgaande nimmer direct of indirect afkomstig mag zijn uit de opbrengst of rente van onder de lezers van NRC Handelsblad gehouden inzamelingen;
 • Inzamelingen worden gehouden onder de lezers van het NRC Handelsblad, teneinde met de daarvan bij te dragen aan het lenigen van de gevolgen van zogenaamde “stille armoede” onder alle geledingen binnen een samenleving in beweging, waaronder begrepen het verstrekken van uitkeringen aan instellingen die een humanitair of maatschappelijk belang beogen;
 • Al die activiteiten ontwikkeld kunnen worden die dienstig zijn aan of bevorderlijk zijn voor, dan wel in enig verband staan met hetgeen hierboven onder a en b is omschreven; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De inzamelingsactie Kerstmis 2010/2011 heeft geresulteerd in een opbrengst van €110.805,45.

De stichting heeft in totaal 47 aanvragen voor een financiële ondersteuning ontvangen. Tot en met 15 november 2011 heeft de Commissie hiervan 30 aanvragen toegekend; 13 aanvragen zijn afgewezen; 1 aanvraag een garantstelling verleend en 3 aanvragen zijn nog in behandeling. Tot 15 november 2011 is een totaal bedrag gedoteerd van € 99.990,00.

Rubrieksoverzicht van gehonoreerde verzoeken.

 • Stille armen ( € 41.500,--)
  Gère Paulissenhuis te Amsterdam
  Stichting Fonds Bijzondere Noden te Enschede
  Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden te Amsterdam
  Stichting Samenwerking Sociale Fondsen te Den Haag
  Stichting Urgente Noden Delft e.o. te Delft
  Vincentius Vereniging te ‘s-Hertogenbosch
 • Daklozenhulp ( € 5.000,--)
  Stichting De Regenboog Groep te Amsterdam
 • Verslavingszorg ( € 7.090,--)
  Stichting EN ROUTE te Rotterdam
  Stichting Huiskamer Aanloop Prostituees te Utrecht
  Stichting The Innercity Project Rotterdam te Rotterdam
 • Jongeren(€ 16.900,00)
  Het Evangelisch Begeleidingscentrum te ‘t Harde
  Stichting Het Trefpunt te Groningen
  Stichting Leergeld Walcheren te Vlissingen
  Stichting School ‘s cool te Amsterdam
 • Vakantie ( € 8.500,--)
  Nederlandse Stichting Vakantieweken voor meervoudig gehandicapte doven te Groningen
  Nederlandse Vereniging voor Autisme te Bilthoven
  R.K.S.V. Sylvia Woonconsult te Landgraaf
  Stichting De Opkikker te Almere
  Stichting Kindervakantieland Almere te Almere
  Stichting Vakantieproject CF-gezinnen te Groenlo
 • Gehandicapten ( € 8.000,--)
  Hulphond Nederland te Herpen
  Nationaal Ouderenfonds te Bunnik
  Reinier van Arkel Groep (Verwenzorg) te ‘s-Hertogenbosch
  Stichting Vrienden van de Vijfhoek te Alkmaar
 • Vluchtelingen ( € 8.500,--)
  All Included te Amsterdam
  Interkerkelijke Werkgroep AZC Drachten te Drachten
  Stichting ASKV Steunpunt Vluchtelingen te Amsterdam
  VluchtelingenWerk te Nijverdal
 • Vrouwenopvang (€ 4.500,00)
  BLIJF Groep te Amsterdam
  Exodus Nederland te Leiden

Jaarverslag NRC Lezersfonds 2010

  • een onzer redacteuren